Degé Kangyur volume 51, F.84.b

སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པས་མཆོད་དམ། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་འཛིན་ཏམ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཅི་ལྟ་བུ་དག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་འཛིན་ཏམ་ཐོས་པར་བྱེད་དམ་བཤད་དམ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་རི་མོ་བྱེད་ན། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་རིག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་བཟུང་ན་ཡང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱ་བ་བཞིན་དུ་བྱ་ན། གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མཐའ་དག་ཆུབ་པར་འཛིན་ཏམ། འཆང་བའམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པའམ། རབ་ཏུ་སྟོན་པའམ། ཡི་གེར་འདྲིའམ་བྲིས་ནས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད་པའམ། གླེགས་བམ་དེ་ལ་མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་དང་། གོས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། ལྷའི་བ་དན་དང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་ཞིང་རབ་ཏུ་འདུད་པ་དག་གི་རི་མོར་བྱེད་པ་ལྟ་ཅི་ལྟོས། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་རིག་པར་བྱའོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6169#UT22084-051-001-6169