Degé Kangyur volume 51, F.85.a

དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བ་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་མིར་སྐྱེས་ཏེ། བདག་ཉིད་རྒྱ་ཆེར་ཆོས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བ་བཞག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བའི་དོན་དུ་སྐྱེས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་དམ་ཐ་ན་གསང་སྟེ་རྐུན་བུར་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་བཤད་དམ་བསྟན་ན་ཡང་། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མངགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཅན་སྡང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡིག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་གང་ལ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངོན་དུ་བསྐལ་པར་མི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་བས། གང་ཞིག་མདོ་སྡེ་འདི་འཛིན་པ་ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་བདེན་པའམ་མི་བདེན་པའི་ཚིག་མི་སྙན་པ་གཅིག་བསྒྲགས་པ་དེ་སྡིག་པའི་ལས་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པར་བཤད་དེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་རིག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་ཕྲག་པ་ལ་ཐོགས་པ་དེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕྲག་པ་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་དང་དེར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱ། བཀུར་སྟིར་བྱ། བཙུན་པར་བྱ། རི་མོར་བྱ། མཆོད་པར་བྱའོ། །​ལྷ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་དང་། གོས་དང་། གདུགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6170#UT22084-051-001-6170