The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 80a

།དེ་ནས་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་གིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །གང་ཕྱིར་མཆོག་རབ་བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཏེ། །འདི་འདྲ་བ་ཡི་དབུགས་འབྱིན་བླ་མེད་པ། །འདི་ཐོས་ནས་ནི་བདག་ཅག་དགའ་མགུ་སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་མཐའ་ཡས་སྤྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅི་ལྟར་བྱིས་པ་མི་མཁས་མ་འཚལ་བཞིན། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་ལ་བདག་ཅག་ནི། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཙམ་གྱིས་འཚལ་འཛིན་པ། །ནོངས་པ་དེ་དག་ཁྱེད་ལ་རབ་ཏུ་བཤགས། །ཇི་ལྟར་དཔེར་ན་མི་འགའ་ལ་ལ་ཞིག ། དེ་ཡི་མཛའ་བོའི་ཁྱིམ་དེར་ཕྱིན་གྱུར་ནས། །གྲོགས་པོ་དེ་ནི་ནོར་བདག་ཕྱུག་པོ་སྟེ། །དེས་ནི་དེ་ལ་བཟའ་བཅའ་མང་སྩལ་ནས། །ཟས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཡང་དག་ཚིམ་པར་བགྱིས། །རིན་ཆེན་དུ་མ་རི་བ་དེ་སྩལ་ཏེ། །དེ་ཡི་བླ་གོས་མཐའ་མར་ཕུར་ཏེ་མདུད། །དེ་ལ་སྩལ་ནས་དེ་ནི་དགའ་བར་གྱུར། །བྱིས་པ་དེ་ཡང་དེ་ནས་མཆིས་གྱུར་པ། །ལངས་ནས་དེ་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དུ་མཆིས། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་གྱུར་ཏེ་ཕོངས་ཤིང་ཚོལ། །འཚལ་མ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ། །ཁ་ཟས་དེ་བཙལ་མྱ་ངན་འདས་པར་གྱུར། །དེ་ནི་ཁ་ཟས་རྒྱ་ཆེ་མི་སེམས་ཤིང་། །དེ་ཡི་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མི་དྲན་གྱུར། །བླ་གོས་ལ་ནི་ཕུར་བར་དྲན་མ་མཆིས། །དེ་ནི་གྲོགས་པོ་སྔ་མ་དེ་མཐོང་ནས། །བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་རིན་ཆེན་བྱིན་པ་དེ། །དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྤྱོས་བརྒྱད་ནས། །རིན་ཆེན་གོས་ཀྱི་མཐའ་ན་མཆིས་པ་བསྟན། །དེ་ཡིས་མཐོང་ནས་བདེ་བ་མཆོག་དང་ལྡན། །རིན་ཆེན་དེ་ཡི་མཐུ་ནི་དེ་འདྲ་སྟེ། །ནོར་མང་མཛོད་སྟོབས་ཅན་དུ་དེ་གྱུར་ནས། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ཤིན་ཏུ་ལྡན། །དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་བདག་ཅག་འདི་ལྟ་བུར། །སྔོན་གྱི་སྲིད་པ་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་ནས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱི་འདི་སྩལ་ཏེ། །སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་རྣམས་ནི་མ་འཚལ་བས། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ཅག་འདི་ན་བྱིས་པའི་བློ། །བདག་ཅག་བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་མ་འཚལ་བས། །བདག་ཅག་མྱ་ངན་འདས་ཙམ་འཚལ་བར་གཟུང་། །བླ་མ་མི་རེ་མི་ཚོལ་མི་སེམས་སོ། །འདི་འདྲའི་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡོད་མེད་ཅེས། །འཇིག་རྟེན་གཉེན་གྱིས་བདག་ཅག་འཚལ་བར་བགྱིས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-158