The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, F.79.b

གཞིག་ནས་ཁ་ཟས་ཅུང་ཟད་རྙེད་ནས་དེས་མགུ་སྟེ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནས་མི་དེའི་མཛའ་བོ་རྙིང་པས་དེའི་གོས་ཀྱི་མཐའ་མར་རིན་ཐང་མ་མཆིས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཕུར་མ་བགྱིས་པའི་མི་དེས་ཡང་མཐོང་ནས། དེས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཟས་དང་སྐོམ་ཚོལ་བའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་ཉོན་མོངས་སུ་འོང་ཞེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ངས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གོས་ཀྱི་མཐའ་མར་ཕུར་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ངས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བྱིན་ནས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་མེད་པ་ཕུར་ན། བདག་ལ་ནམ་ཕུར། སུ་ཞིག་གིས་ཕུར། ཅིའི་རྒྱུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཕུར་བ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྟ་འམ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་བྱིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པར་ཟས་དང་གོས་ཚོལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་འཛིན་ཏམ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་སོང་ལ་རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁྱེར་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སོང་ལ་ནོར་དེས་ནོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱོས་ཤིག་ཅེས་མཆི་བ་དེ་བཞིན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐོག་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བདག་ཅག་གིས་མ་རྟོགས་མ་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་བདག་ཅག་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པའི་ས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྙམ་བགྱིད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་པར་ཚོལ་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུས་འཚལ་བར་འཛིན་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨོན་པ་རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་པ་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པ། དགེ་སློང་དག་ཁྱོད་འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མ་སེམས་ཤིག་དགེ་སློང་དག་ངས་སྔོན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡོད་དོ། །​ཆོས་བཤད་ཅིང་བརྗོད་པས་ཁྱོད་ད་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དེ་ཡང་། ང་ཡི་ཐབས་མཁས་པའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བགྱིས་ཏེ། དེ་རིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​དེ་ནས་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་གིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6159#UT22084-051-001-6159