Degé Kangyur volume 51, F.79.b

དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནས་མི་དེའི་མཛའ་བོ་རྙིང་པས་དེའི་གོས་ཀྱི་མཐའ་མར་རིན་ཐང་མ་མཆིས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཕུར་མ་བགྱིས་པའི་མི་དེས་ཡང་མཐོང་ནས། དེས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཟས་དང་སྐོམ་ཚོལ་བའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་ཉོན་མོངས་སུ་འོང་ཞེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ངས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གོས་ཀྱི་མཐའ་མར་ཕུར་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ངས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བྱིན་ནས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་མེད་པ་ཕུར་ན། བདག་ལ་ནམ་ཕུར། སུ་ཞིག་གིས་ཕུར། ཅིའི་རྒྱུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཕུར་བ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྟ་འམ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་བྱིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པར་ཟས་དང་གོས་ཚོལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་འཛིན་ཏམ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་སོང་ལ་རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁྱེར་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སོང་ལ་ནོར་དེས་ནོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱོས་ཤིག་ཅེས་མཆི་བ་དེ་བཞིན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐོག་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བདག་ཅག་གིས་མ་རྟོགས་མ་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་བདག་ཅག་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པའི་ས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྙམ་བགྱིད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་པར་ཚོལ་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུས་འཚལ་བར་འཛིན་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨོན་པ་རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་པ་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པ། དགེ་སློང་དག་ཁྱོད་འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མ་སེམས་ཤིག་དགེ་སློང་དག་ངས་སྔོན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡོད་དོ། །​ཆོས་བཤད་ཅིང་བརྗོད་པས་ཁྱོད་ད་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དེ་ཡང་། ང་ཡི་ཐབས་མཁས་པའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བགྱིས་ཏེ། དེ་རིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​དེ་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6159#UT22084-051-001-6159