Degé Kangyur volume 51, F.180.a

གཟུད་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལན་ལོན་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བས་ཁྱབ་པར་བྱས་པར་གྱུར་ནས། རྗེས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ལུས་བཏུད་ལུས་རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་ལུས་བཅུམས་ཏེ་མགོ་སྨད་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྒྲ་སྐད་གཅིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཇི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་ཅི་བདེར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །​ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེས་སྒྲ་སྐད་གཅིག་ཏུ་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་ཅི་བདེར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་སྐད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ནས་བྱོན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སླར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལ་ཅི་བདེར་གནས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་ཅི་བདེར་གནས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་དེའི་མཆོད་རྟེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6360#UT22084-051-001-6360