Degé Kangyur volume 51, F.179.b

ཀྱི་གདན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བསྡུས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱག་གཡས་པས། དེ་དག་གི་ལག་པ་གཡས་པ་ནས་བཟུང་ནས་དེའི་ཚེ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ངས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་དོ། །​ཡོངས་སུ་གཏད་དོ་རྗེས་སུ་གཏད་དོ། །​བཞག་གོ། །​གཏམས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག །​ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱི་ལག་པ་གཡས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ངས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་དོ། །​ཡོངས་སུ་གཏད་དོ། །​རྗེས་སུ་གཏད་དོ། །​བཞག་གོ། །​གཏམས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་བླངས་ལ་བཟུང་ངོ་། །​བཀླག་གོ། །​ཀུན་ཆུབ་པར་བྱའོ། །​བསྟན་པར་བྱའོ། །​བཤད་པར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒྲགས་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ང་ལ་སེར་སྣ་མེད་དོ། །​འཛིན་པའི་སེམས་མེད་དོ། །​འཇིགས་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ང་ནི་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱང་ངའི་རྗེས་སུ་སློབས་ཤིག་སེར་སྣ་མེད་པར་གྱིས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འོངས་ཤིང་ལྷགས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་སྒྲོགས་ཤིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་དག་དད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གང་དག་མ་དད་པ་དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6359#UT22084-051-001-6359