Degé Kangyur volume 51, F.76.a

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་གྱུར་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལེགས་པར་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཤིན་ཏུ་ངེས་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཏོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཆོས་བཙལ་ཏེ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཉན་ཐོས་སུ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ཏེ། དེ་ཐབས་འདིས་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱས་སོ། །​སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་སོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱས་སོ། །​སེམས་ཅན་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་རྣམ་པར་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་པོ་དེ་དག་གི་ཐ་མ་ནི་ང་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ཡང་ཆོས་རྗོད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་སྟོང་དུ་སངས་རྒྱས་བཞིས་མ་ཚང་བ་གང་དག་འབྱུང་བ་དེ་དག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཡང་། བྱམས་མའི་བུ་གང་པོ་འདི་ཉིད་ཆོས་སྟོན་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །​བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6152#UT22084-051-001-6152