Degé Kangyur volume 50, F.132.a

རྒྱས་ཀྱི་གདན་པད་མ་དེའི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ན་ཡང་པད་མ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་འཁོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དག་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་བསྟན་པ་མཛད་པ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པ་ནི་མདང་གི་ནམ་གྱི་ཐུན་ཐ་མ་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ད་ནང་ནང་པར་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་འདི་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་མཛད་དེ་བདག་ཉིད་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་རབ་ཏུ་བཀྱེའོ། །​འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་དག་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ། །​དེའི་ཚེ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གནས་པ་དག་གིས་ཐུར་དུ་བལྟས་ན་དེ་དག་ལ་རི་རབ་དང་། ཁོར་ཡུག་དང་། ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་དང་། རི་ནག་པོ་རྣམས་ཀྱང་སྣང་བར་མ་གྱུར་ཏོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ལུང་བསྟན་པ་དག་དང་། གང་དག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དག་དང་། གང་དག་གཟུངས་ཐོབ་པ་དག་དང་། གང་དག་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དག་དང་། གང་དག་ས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དག་དང་། དེ་ན་གང་དག་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀྱང་སྣང་བ་དེ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པ་དེའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh112.html?part=UT22084-050-003-1798#UT22084-050-003-1798