Degé Kangyur volume 50, F.131.b

ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་ཅིང་ཆོས་ཉན་པར་བྱེད་དོ། །​ཤིང་ལྗོན་པ་དེ་དག་དང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་བཞི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དག་ན་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་རི་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་རྒྱར་ནི་དཔག་ཚད་གསུམ་པ་དག་ཡོད་དེ། རི་དེ་དག་གི་བར་བར་དག་ན་ཆུ་ཤེལ་དང་། མེ་ཤེལ་དང་། ཨན་ད་རྙིལ་དང་། ནོར་བུ་སྐར་མདོག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དག་སྣང་ངོ་། །​དེ་ན་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པའི་འོད་ཀྱིས་རི་དང་ནོར་བུ་དག་ལ་ཕོག་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་དེ་དང་། ནོར་བུའི་འོད་དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་པད་མ་དེ་རྟག་ཏུ་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། དེ་ན་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དག་གི་འོད་ཀྱང་མི་མངོན་ཏེ་གཞན་དུ་ན་གང་གི་ཚེ་པད་མ་རྣམས་ཁ་ཟུམས་ཤིང་བྱ་དག་སྒྲ་ཆུང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ནི་མཚན་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ལ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ནི་ཉིན་པར་ཡིན་ནོ། །​རི་དེ་དག་གི་སྟེང་ན་བཻ་དཱུརྱ་སྔོན་པོ་ལས་བྱས་པའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་རྒྱར་ནི་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་པ་དག་ཡོད་དེ། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་བཞི་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་རྟ་བབས་དག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་ཁྲི་དག་ཡོད་དེ་དེ་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་འདུག་ཅིང་ཆོས་ཉན་པར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་པད་མ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་སུམ་སྟོང་རྒྱར་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དག་ནི་དཔག་ཚད་སྟོང་དུ་ལེགས་པར་གནས་པ་ཡོད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དེའི་དྲུང་ན་དངུལ་ལས་བྱས་པའི་པད་མ་སྡོང་བུའི་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་ལ། དེའི་འདབ་མ་ནི་གསེར་ལས་བྱས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་ཡོད་དེ་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་ཡོད་དོ། །​ཟེ་བ་ཐམས་ཅད་ན་རིན་པོ་ཆེ་རྡོའི་སྙིང་པོ་ལས་བྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་དག་ཡོད་དོ། །​ཟེ་བ་རྣམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པ་སྟེ། འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་རྒྱར་ནི་དཔག་ཚད་བདུན་ཡོད་དོ། །​དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མ་དམ་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh112.html?part=UT22084-050-003-1797#UT22084-050-003-1797