Degé Kangyur volume 32, F.263.b

པ་སྤོང་བ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་གོང་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བདག་གིས་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་བར་དུ་སྤང་བར་བྱ། གཞན་དག་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤོང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ། ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤོང་བ་ཉིད་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་གང་དག་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤོང་བ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱ་སྟེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པས་ཆོས་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་གནས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ་ཞིང་། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱའོ། །​གཞན་དག་ཀྱང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཞིང་། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་གྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱ་སྟེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་གནས་པར་འདོད་པས། ཆོས་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་གནས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བྱམས་པའི་སེམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ནས། གཞན་གང་དག་བྱམས་པའི་སེམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྱི་སེམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ་ཞིང་། གཞན་གང་དག་སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​བདག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh11.html?part=UT22084-031-002-5272#UT22084-031-002-5272