Upholding the Roots of Virtue

Kangyur volume 48, folio 4b

།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤ་ནའི་རས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དེ་དག་ཆོས་གོས་མ་མཆིས་པའི་ལུས་ལ་སྤྱད་པར་མི་དྲན་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དེ་དག་སུག་པ་མ་སེར་བས་རེག་པར་མི་དྲན་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དང་གང་དུ་མཆི་བ་དེ་དང་དེར་ཤ་ནའི་རས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དེ་དག་མགོས་འཚལ་ཅིང་མཆིས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤ་ནའི་རས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དེ་དག་ཡན་ལག་མི་གཙང་བ་གང་གིས་ཀྱང་རེག་པར་མི་དྲན་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤ་ནའི་རས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་མཆོད་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་བཅངས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྤངས་ཤིང་གནང་བ་ལགས་ཏེ། དེ་དག་ནི་བདག་གིས་བཅངས་ལགས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་མ་ལགས་པར་དེ་ལས་གཞན་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་གིས་བདག་གཞན་དུ་གནས་པར་མི་དྲན་ལགས་སོ། །བདག་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ན་ས་ལ་སའི་འདུ་ཤེས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་། ཆུ་ལ་ཆུའི་འདུ་ཤེས་དང་། མེ་ལ་མེའི་འདུ་ཤེས་དང་། རླུང་ལ་རླུང་གི་འདུ་ཤེས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་འདིའི་འདུ་ཤེས་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་འདུ་ཤེས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བརྟགས་པ་དང་། རྗེས་སུ་བསམས་པ་དེ་ལ་ཡང་བདག་འདུ་ཤེས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་གནས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་གནས་པ་དང་། གང་འདུ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བའི་གནས་པ་དང་། གང་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བའི་གནས་པ་དང་། གང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་གནས་པ་དང་། གང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་གནས་པ་དང་། གང་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བའི་གནས་པ་དེ་ཡང་སློབ་པའི་གནས་པ་དང་། །མི་སློབ་པའི་གནས་པར་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་པ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་ཏེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh101.html#source-link-7