Upholding the Roots of Virtue

Kangyur volume 48, folio 30a

ཁམས་ལས་དབེན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བགོས་ལགས་ཀྱི། ཁམས་དམིགས་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་མ་ལགས། སྐྱེ་མཆེད་ལས་དབེན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བགོས་ལགས་ཀྱི། སྐྱེ་མཆེད་དམིགས་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་མ་ལགས་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དབེན་པའི་གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་དེ་བགོས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གོ་ཆ་དེ་ནི་དབེན་པའི་གོ་ཆ་ལགས་ཏེ། དེ་ལ་ནི་གོ་ཆ་མ་མཆིས་གོ་ཆའི་འབྲས་བུ་མ་མཆིས་ཏེ། གང་ཡང་ཐོབ་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་མ་ལགས། དོར་བར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་མ་ལགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་དེ་བགོས་ལགས་སོ། །བདག་འདི་ནི་གོ་ཆའོ་ཞེས་མོས་པར་མི་བགྱིད་ཅིང་གཡར་གྱིས་མི་ལེན་པ་དང་། གོ་ཆ་འདི་ནི་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གཡར་གྱིས་མི་ལེན་པ་དང་། ཚད་དེ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གཡར་གྱིས་མི་ལེན་པ་དང་། གོ་ཆ་འདི་ནི་འདིའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གཡར་གྱིས་མི་ལེན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་དེ་བགོས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་གཡར་གྱིས་བླངས་ན་ནི་བདག་ཉེ་བར་བླངས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཉེ་བར་མི་ལེན་ལགས་ཏེ། དེ་ཉེ་བར་མི་ལེན་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་གམ་བདག་མ་མཆིས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་སླད་དུའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་མ་མཆིས་པ་ལ་གནས་ན་ནི་བདག་ཁོ་ན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་སླད་དུའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གོ་ཆ་དེ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྒོམས་པ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཅི་ཡང་མ་བསྒོམས་པ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྒོམས་པ་ལགས་པའི་སླད་དུའོ། །གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟང་སྐྱོང་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཐག་རིང་ཞེས་བགྱི་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐག་ཉེ་ཞེས་བགྱི་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་། སློབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐག་རིང་ཞེས་བགྱི་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐག་ཉེ་ཞེས་བགྱི་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh101.html#source-link-58