Upholding the Roots of Virtue

Kangyur volume 48, folio 28a

ཆོས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ན་དེ་ལ་ཁྱེད་ཅག་གིས་མི་གུས་པར་མི་བྱ་ཞིང་ཡིད་མི་ཆེས་པར་མ་ཡིན་ལ། སེམས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མངོན་པར་མི་དགའ་བར་མི་བྱའོ་ཞེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ངས་གདམས་ངག་བསྐྱེད་པར་བྱ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེ་འགྲས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་མ་ཡིན་ཞིང་། དགེ་སྦྱོང་མ་ཡིན་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་དགེ་སྦྱོང་མ་ཡིན་པར་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གནས་དེ་ནི་སྐྱོན་མང་པོའི་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཁོ་ན་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་གདམས་པར་བྱའོ། །བཟང་སྐྱོང་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་པ་དག་ནི་མི་གནས་པ་དག་ཉིད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་གནས་པ་དག་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དག་གོ། །བཟང་སྐྱོང་འདི་ལྟ་སྟེ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་། རྟོགས་པའི་སྒོ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་དེ་ནི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ཡིན་ནོ། །བཟང་སྐྱོང་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཉིས་ཡིན་ནོ། །བཟང་སྐྱོང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་མཐའ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ནི་གཉིས་ལ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །བཟང་སྐྱོང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཐའ་མ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་གང་གི་ཕྱིར་མི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །བཟང་སྐྱོང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྣམ་པར་སྤངས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བྱིས་པ་དག་གིས་བཟུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་དག་འཛིན་པར་མི་བྱེད་དོ། །བཟང་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སྤངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་དག་པར་འདས་པ་མ་ཡིན་ལ། བོར་བ་མ་ཡིན་ཞིང་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཟང་སྐྱོང་གང་ངའི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲ་བའི་ལྷ་དེའི་ཚིག་ལན་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་བཏབ་སྟེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh101.html#source-link-54