Upholding the Roots of Virtue

Kangyur volume 48, folio 6b

དཔུང་གི་ཚོགས་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །སྒྱུ་མ་ལ་མ་མཆིས། སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཉིད་ལ་མ་མཆིས། སྒྱུ་མ་མཁན་རྣམས་ལ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །ས་ལ་མ་མཆིས། ཆུ་ལ་མ་མཆིས། མེ་ལ་མ་མཆིས། རླུང་ལ་མ་མཆིས། ནམ་མཁའ་ལ་མ་མཆིས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་ལ་མ་མཆིས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་དང་འདྲ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལ། བདག་ནི་རློམ་སེམས་སུ་མི་བགྱིད། དེ་དག་ལ་བདག་ནི་བྱུང་བར་མ་གྱུར། དེ་དག་བདག་གིས་ནི་མ་སྨྲས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་བདག་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཉིད་ལས་དབེན་པ་ལགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ལམ་ལགས། དེ་ནི་ཚུལ་ལགས་ཏེ། ལམ་དེ་ལ་གནས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ལམ་དེ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་འདི་སྙམ་དུ་གཞན་ཡང་དག་པར་བླངས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ཞིང་། སྟོན་པ་ཡང་གཞན་བཙལ་བར་བྱ་ལ། དགེ་སྦྱོང་ངམ། བྲམ་ཟེ་གཞན་སྨྲ་བའི་གདོང་དུ་གྱེན་དུ་བལྟ་བར་བྱ་ཞིང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་ནི་ཤེས་བཞིན་པས་ཤེས། མཐོང་བཞིན་པས་མཐོང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡང་འདོགས་བཞིན་པས་འདོགས་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་ལགས་ཏེ། དེ་ནི་གནས་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་པ་འདི་ལ་ནི་བདག་སོམ་ཉི་མ་མཆིས་པ་ཐོབ་པས་གནས་ལགས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་ཡང་རྗེས་སུ་ཐོབ་པས་གནས་ལགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དབེན་པའི་ཚུལ་དང་། སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པའི་ཚུལ་དག་གིས་ཚུལ་གཅིག་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞུ་བར་འཚལ་བ་ལགས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀྱང་བདག་ལ་སྐབས་ཕྱེ་བ་ལགས་ཏེ། དབང་པོའི་བྲག་ཕུག་ནས་འོད་མའི་ཚལ་འདིར་ཕྱིན་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་འདིར་མཆིས་པ་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh101.html#source-link-11