Degé Kangyur volume 102, F.160.a

༄༅། །​རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །​ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སཱ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་ནས་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ས་མ་ཡ་སྠི་ཏེ། བྷ་ར་བྷ་ར། སརྦཱ་བྷ་ར་ཎ། བི་བྷཱུ་ཥི་ཏེ། པདྨ་ནི་པདྨ། མ་ཧཱ་པདྨ། ཨཱ་ས་ན་སྠི་ཏེ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བར་དེ། སརྦ་དེ་བ་དཱ་ན་པ། པཱུ་ཛི་ཏེ་སྨ་དཱ་ཧི། བྷ་ག་བ་ཏི་ཏཱ་རེ། སྨ་རཱ་ཧཱི། བྷ་ག་བཱན་ཏ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ། བུ་ར་ཏཿ། ས་མ་ཡཾ། དྷ་ར་དྷ་ར། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ། མ་ཎི་ཀ་ནི་ཀ །​བི་ཙི་ཏྲཱ་བྷ་ར་ཎེ། ཨོཾ་བི་ལོ་ཀཱ་ཡ། ཆེ་གེ་མོ། བྷ་ག་བ་ཏེ། ཏཱ་རེ། ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། གཟུངས་སྔགས་འདི་ཡིད་ཀྱིས་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་འགྱུར་རོ། །​དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །​དཀར་པོའི་ཚེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1002.html?part=UT22084-094-007-19#UT22084-094-007-19