Degé Kangyur volume 47, F.304.b

ཉིད་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མོས་ཤིང་ཡི་གེར་འདྲིར་བཅུག་ནས་གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་དང་། ཐ་ན་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་འཇུག་པར་བྱས་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་ཟད་པའི་དུས་མཐའི་ཚེ། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་བས། །​གང་ཞིག་མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ཉན་པར་བྱེད་གྱུར་ན། །​དེ་ནི་དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་འཕགས། །​གང་ཞིག་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུར་སོང་ནས་ནི། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུ་དག་ལ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །​སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་བདེ་བ་ཀུན་ལ་ཆགས་མེད་པར། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་འཚལ་བཙུད་པ་བས། །​གང་ཞིག་བདེར་གཤེགས་བསྟན་ལ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-447#UT22084-047-002-447