Degé Kangyur volume 47, F.304.a

རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དད་པས་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཉིད་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཉིད་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཉིད་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པ་བས་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་དགྲ་བཅོམ་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-446#UT22084-047-002-446