Degé Kangyur volume 47, F.291.a

ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འོང་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​འོང་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ནམ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར། འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར། འགག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་མོ། །​གང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་པ་དེ་ནི་འཁོར་བར་མི་འགྱུར། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དམན་པ་མ་ཡིན། བར་མ་མ་ཡིན། མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་དམན་པ་མ་ཡིན། བར་མ་མ་ཡིན། མཆོག་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་གྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་དང་བདག་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །​གཉིས་སུ་བྱར་མེད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་དོན་རྟོགས་པའོ། །​དོན་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་ཐར་བའི་སྒོ་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་ཤེས་པའོ། །​ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་དེ་ནི་དོན་ཅེས་བྱ་སྟེ། དོན་ནི་སྒྲ་མེད་པ། བརྗོད་དུ་མེད་པ། ཐ་སྙད་མེད་པ་ཐ་སྙད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དོན་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པས་ངེས་པར་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-420#UT22084-047-002-420