Degé Kangyur volume 47, F.290.b

མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་། གཟུང་བ་མེད་པ་དང་། གཞི་མེད་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་ཚུལ་བཞིན་ལ་སྦྱོར་བའོ། །​ཚུལ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བ་ནི་འདེགས་པ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པ་དང་། བྱ་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། གྲོལ་བ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འོངས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །​ཚུལ་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་སྦྱོར་བ་ཡང་མེད། སྤོངས་པ་ཡང་མེད། །​འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་སེམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་གློ་བུར་གྱི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པར་ཟད་ཀྱི། རང་བཞིན་གྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །​རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་གཉེན་པོ་གང་གིས་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་འགྱུར་བའི་གཉེན་པོ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་དག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དག་པ་ནི་དག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ། །​སྐྱེ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་སྨད་པའོ། །​མ་སྨད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདོད་པ་སྤངས་པའོ། །​འདོད་པ་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་སྲེད་པ་ཐམས་ཅད་འགག་གོ། །​གང་ལ་སྲེད་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེའོ། །​མི་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ། །བྱང་ཆུབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​མཉམ་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི་འདུས་བྱས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་སོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱང་མེད། འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་མེད། གཉིས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​གང་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱང་མེད། འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་མེད། གཉིས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །​འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-419#UT22084-047-002-419