Degé Kangyur volume 30, F.151.a

པ་ཡང་ཡོད། དགའ་བ་ཡང་ཡོད། དང་བ་ཡང་ཡོད། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད། འདོད་པ་ཡང་ཡོད། མོས་པ་ཡང་ཡོད། གཏོང་བ་ཡང་ཡོད། བརྩོན་པ་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་ལ་དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ཅིང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ན། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བར་མ་དོར་ལམ་དུ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པར་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཉེ་ཞོ་མེད་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ལེགས་པར་མ་བཅོམས་ཤིང་ཟག་ལྷན་མ་བྱས་པར་རྫས་ཀྱིས་ལྕི་བར་བྱས་ཏེ། ཆུ་ལ་བཏང་ན། རབ་འབྱོར་གྲུ་དེ་ནི་བར་མ་དོར་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྫས་ཀྱང་ལོགས་ཤིག །​གྲུ་ཡང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོང་པ་དེ་ནི་ཐབས་ལ་མི་མཁས་ཤིང་གནོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དག་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར། དད་པ་ཡང་ཡོད། བཟོད་པ་ཡང་ཡོད། དགའ་བ་ཡང་ཡོད། དང་བ་ཡང་ཡོད། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད། འདོད་པ་ཡང་ཡོད། མོས་པ་ཡང་ཡོད། གཏོང་བ་ཡང་ཡོད། བརྩོན་པ་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ལ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ན། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བར་མ་དོར་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཤིང་འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་བྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12279#UT22084-029-001-12279