Degé Kangyur volume 30, F.150.b

བཟོད་པ་ཡང་ཡོད། དགའ་བ་ཡང་ཡོད། དང་བ་ཡང་ཡོད། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད། འདོད་པ་ཡང་ཡོད། མོས་པ་ཡང་ཡོད། གཏོང་བ་ཡང་ཡོད། བརྩོན་པ་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་། དེ་དག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ལ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པ་དང་། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང་། དབང་པོ་རྣམས་དང་། སྟོབས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་། ལམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ན། རབ་འབྱོར་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དེ་དག་ནི་བར་མ་དོར་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་བར་མ་དོར་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་པའམ། བུད་མེད་གཅིག་གིས་བུམ་པ་སོ་བཏང་བས་ཆུ་ཀླུང་ངམ། ཁྲོན་པའམ། མཚོའམ། མཚེའུའམ། ལྡིང་ཀ་ནས་ཆུ་བཅུས་ན། རབ་འབྱོར་བུམ་པ་དེ་ནི་བདེ་བར་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་དད་པ་ཡང་ཡོད། བཟོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12278#UT22084-029-001-12278