Degé Kangyur volume 29, F.30.a

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​སྣའི་ཁམས་མེད་དོ། །​དྲིའི་ཁམས་མེད་དོ། །​སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ལྕེའི་ཁམས་མེད་དོ། །​རོའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ལུས་ཀྱི་ཁམས་མེད་དོ། །​རེག་བྱའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད་དོ། །​ཆོས་ཀྱི་ཁམས་མེད་དོ། །​ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​མ་རིག་པ་མེད་དོ། །​མ་རིག་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​འདུ་བྱེད་མེད་དོ། །​འདུ་བྱེད་འགག་པ་མེད་དོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་དོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​མིང་དང་གཟུགས་མེད་དོ། །​མིང་དང་གཟུགས་འགག་པ་མེད་དོ། །​སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་མེད་དོ། །​སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འགག་པ་མེད་དོ། །​རེག་པ་མེད་དོ། །​རེག་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​ཚོར་བ་མེད་དོ། །​ཚོར་བ་འགག་པ་མེད་དོ། །​སྲེད་པ་མེད་དོ། །​སྲེད་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​ལེན་པ་མེད་དོ། །​ལེན་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​སྲིད་པ་མེད་དོ། །​སྲིད་པ་འགག་པ་མེད་དོ། །​སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །​སྐྱེ་བ་འགག་པ་མེད་དོ། །​རྒ་ཤི་མེད་དོ། །​རྒ་ཤི་འགག་པ་མེད་དོ། །​སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ། །ཀུན་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །​འགོག་པ་མེད་དོ། །​ལམ་མེད་དོ། །​ཐོབ་པ་མེད་དོ། །​མངོན་པར་རྟོགས་པ་མེད་དོ། །​རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་མེད་དོ། །​རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །​ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་མེད་དོ། །​ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །​ཕྱིར་མི་འོང་བ་མེད་དོ། །​ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །​དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མེད་དོ། །​རང་སངས་རྒྱས་མེད་དོ། །​རང་བྱང་ཆུབ་མེད་དོ། །​དེ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་མེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་མེད་དོ།​། །​།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ། བམ་པོ་གསུམ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པ་ནི་བརྩོན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་གཟུགས་ལ་བརྩོན་ཞེས་བྱ་བའམ་མི་བརྩོན་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11438#UT22084-029-001-11438