Degé Kangyur volume 29, F.29.b

གང་ཡིན་པ་དེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་གཟུགས་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། གཟུགས་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་ཡང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགག་ཅིང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་ལ། འགྲིབ་པ་མེད་ཅིང་། འཕེལ་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འདི་འདྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་གཟུགས་མེད་དོ། །​ཚོར་བ་མེད་དོ། །​འདུ་ཤེས་མེད་དོ། །​འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད་དོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་དོ། །​སའི་ཁམས་མེད་དོ། །​ཆུའི་ཁམས་མེད་དོ། །​མེའི་ཁམས་མེད་དོ། །​རླུང་གི་ཁམས་མེད་དོ། །​ནམ་མཁའི་ཁམས་མེད་དོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​སྒྲའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​སྣའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​རོའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་དོ། །​མིག་གི་ཁམས་མེད་དོ། །​གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་མེད་དོ། །​མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མེད་དོ། །​རྣ་བའི་ཁམས་མེད་དོ། །​སྒྲའི་ཁམས་མེད་དོ། །​རྣ་བའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11437#UT22084-029-001-11437