Degé Kangyur volume 29, F.234.a

མེད། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཡང་མེད། ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཡང་མེད། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་མེད། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱང་མེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་འཐོབ་པ་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་གཟུགས་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་བཞིན་དུ། སྐྱེ་བ་མེད་པའང་དེ་ལྟ་ཡིན་ནམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། སྐྱེ་བའང་མི་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པའང་མི་སྐྱེའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད་པར་ཁྱོད་སྤོབས་སམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཆོས་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡང་བརྗོད་པར་སྤོབས་སམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད་པར་ཁྱོད་སྤོབས་སམ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཆོས་མ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད་པའི་སྤོབས་པ་ཡང་ཁོ་བོ་ལ་མེད་དོ། །​ཆོས་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བརྗོད་པའི་སྤོབས་པ་ཡང་ཁོ་བོ་ལ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་ཆོས་མ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྤོབས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་བསྟན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་བརྗོད་པ་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད། སྤོབས་པ་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད། ཆོས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། གང་དག་ལས་བརྩམས་ཏེ། བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་དག་ཀྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11846#UT22084-029-001-11846