Degé Kangyur volume 29, F.233.b

ལྟར་བདག་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཡང་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན། དཀའ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་འགའ་ཡང་མི་ལེན་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་པར་མི་འདོད་དོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡོད་པར་མི་འདོད་དོ། །​ཆོས་མ་སྐྱེས་པས་ཀྱང་འཐོབ་པ་མ་སྐྱེས་པ་འཐོབ་པར་མི་འདོད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅི་མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་སྐྱེས་པ་འཐོབ་བམ། འོན་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་མ་སྐྱེས་པ་འཐོབ། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་མ་སྐྱེས་པ་འཐོབ་པར་ཡང་མི་འདོད་ལ། མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་སྐྱེས་པ་འཐོབ་པར་ཡང་མི་འདོད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅི་འཐོབ་པ་ཡང་མེད་ལ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་མེད་དམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འཐོབ་པ་ཡང་ཡོད། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འཐོབ་པ་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གདགས་པའོ། །​རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའམ། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའམ། ཕྱིར་མི་འོང་བའམ། དགྲ་བཅོམ་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་སམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའའམ། སངས་རྒྱས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གདགས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ནི་འཐོབ་པ་ཡང་མེད། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་མེད། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11845#UT22084-029-001-11845