Degé Kangyur volume 2, F.188.b

ཟད་པར་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་དང་། འགོག་པར་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བར་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བསླབ་པར་བྱའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་བྲམ་ཟེ་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དུས་དཔོག་དེས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་དག་བཏང་། བསོད་ནམས་དག་བྱས་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་བདེ་བར་འགྱུར། །​སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་འཇིགས་པ་མེད། །​ལྷ་དང་མི་ཡི་ནང་དག་ན། །​སྦྱིན་པ་ཡིས་ནི་ལེགས་པར་མཆོད། །​དེ་བས་འབྱོར་པ་འདོད་པ་དང་། །​དབང་ཕྱུག་དང་ནི་ལྷ་ཡུལ་དང་། །​ཐར་པ་འདོད་པས་རྟག་ཏུ་ནི། །​འཇིགས་པ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་གཏང་། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྲམ་ཟེ་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དུས་དཔོག་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟེ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ང་ཉིད་བྲམ་ཟེ་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དུས་དཔོག་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། ངས་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ནོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངས་སྦྱིན་པའམ། སྦྱིན་པའི་བགོ་བཤའ་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བོ་སྙམ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟེ། འོན་ཀྱང་སྦྱིན་པ་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་དང་། རྐྱེན་ཙམ་དང་། ཚོགས་ཙམ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་ངས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་དག་བཏང་། བསོད་ནམས་དག་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉོན་ཅིག །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྔོན་བྱུང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཉེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་གྲོགས་པོར་གྱུར་པ་ལས་དེ་ལ་བུ་ཕོ་ཡང་མེད། བུ་མོ་ཡང་མེད་ནས་དེ་ལག་པ་ལ་འགྲམ་པ་གཏད་དེ་བདག་གི་འབྱོར་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་འདི་འདྲ་ན། བུ་ཕོ་ཡང་མེད་བུ་མོ་ཡང་མེད་པས་བདག་འདས་ན་གདུང་རྒྱུད་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདུག་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ལག་པ་ལ་འགྲམ་པ་གཏད་ནས་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདུག །​དེས་སྨྲས་པ། ཀཽ་ཤི་ཀ་བདག་གི་འབྱོར་པ་དང་དབང་ཕྱུག་འདི་འདྲ་ན་བུ་ཕོ་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8271#UT22084-001-006-8271