Degé Kangyur volume 2, F.176.a

པོས་སྨྲས་པ། བདག་དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་གཡུལ་འགྱེད་དམ། དེས་སྨྲས་པ། ཆུ་ལ་གནས་པའི་ཀླུ་འདི་དག་ཉིད་བདག་གི་མདུན་ནས་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། དེ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུའི་མདུན་ནས་འགྲོ་བར་ཆས་སོ། །​ཇི་ཙམ་ན་ཀླུ་དེ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུའི་མདུན་ནས་རྒྱུག་ཅིང་། ལྷ་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་དྲིས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་ཅི་སྟེ་རྒྱུག །​དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདིར་མིའི་རྒྱལ་པོ་འོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཀླུ་དེ་རྣམས་དང་། ལྷ་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་རྣམས་ལོག་ནས་ཡང་དཔུང་གི་ཚོགས་དེ་ཐོགས་པར་བྱས་སོ། །​ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་འོངས་ནས་དེས་སྨྲས་པ། དཔུང་གི་ཚོགས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བཀག །​དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ལྷ་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་དཔུང་གི་ཚོགས་བཀག་ལགས་སོ། །​རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུས་སྨྲས་པ། ལྷ་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་འདི་དག་ཉིད་བདག་གི་མདུན་ནས་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག་དེ་ནས་དེ་རྣམས་མདུན་ནས་རབ་ཏུ་བརྒྱུགས་ཏེ། ཇི་ཙམ་ན་ཀླུ་དེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ལྷ་ཕྲེང་ཐོགས་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་དྲིས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་ཅི་སྟེ་རྒྱུག་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། མིའི་རྒྱལ་པོ་འདིར་འོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ལྷ་དང་། ཀླུ་དེ་རྣམས་ཡང་ལོག་ནས་དཔུང་གི་ཚོགས་ཐོགས་པར་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ནས་དེས་སྨྲས་པ། དཔུང་གི་ཚོགས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བཀག་དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ལྷ་ཕྲེང་ཐོགས་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །​རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཕྲེང་ཐོགས་འདི་དག་ཉིད་བདག་གི་མདུན་ནས་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །​དེ་ནས་དེ་རྣམས་མདུན་ནས་བརྒྱུག་པར་བརྩམས་སོ། །​དེ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱུགས་ནས་ལྷ་རྟག་ཏུ་མྱོས་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་དྲིས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་ཅི་སྟེ་རྒྱུག ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། མིའི་རྒྱལ་པོ་འདིར་འོང་ངོ་། །​དེ་ནས་དེ་རྣམས་ལོག་ནས་ཡང་དཔུང་གི་ཚོགས་དེ་ཐོགས་པར་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ནས་དེས་སྨྲས་པ། དཔུང་གི་ཚོགས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བཀག་དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ལྷ་རྟག་ཏུ་མྱོས་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །​རྒྱལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8246#UT22084-001-006-8246