Degé Kangyur volume 2, F.175.b

ཆེ་འགྲོ་བས་དེས་དྲང་སྲོང་དེ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེ་ཁྲོ་བ་དོར་བར་གྱིས། །​འདི་ནི་ཀུན་ལ་འགྲུབ་པ་ཡིན། །​འདི་ནི་མི་དབང་ང་ལས་ནུ། །​བྱ་གར་དེ་དག་མ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། དཔུང་གི་ཚོགས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བཀག ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་སྨྲས་པ། དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །​རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དྲང་སྲོང་འདི་རྣམས་ནང་ན་ཅི་ཞིག་ལ་དགའ། དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་རལ་པ་ལ་དགའ་ལགས་སོ། །​རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འདི་རྣམས་རལ་པ་བྱི་ནས་བདག་གི་མདུན་ནས་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱི་རལ་པ་བྱི་ནས་ལག་ན་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ཏེ་མདུན་དུ་བརྒྱུག་པར་བརྩམས་པ་དང་། བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་པ། ལྷ་དྲང་སྲོང་འདི་རྣམས་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ལགས་ན་འདི་དག་ཅི་བགྱི་ཐོང་ལགས། རྒྱལ་པོས་བཏང་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་གནས་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་སོ། །​རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཡང་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་ཆས་སོ། །​རི་རབ་རིའི་རྒྱལ་པོ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ནི་འོག་ཏུ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པར་འདུག་གོ། །​དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ནི་ཆུའི་སྟེང་དུ་བྱུང་སྟེ། དེ་ལྟར་དཔག་ཚད་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​དེའི་ངོས་རེ་རེ་ལ་ཡང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ཉི་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིའི་རང་བཞིན་བཟང་པོ་མཛེས་པ། བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་སྟེང་ན་ལྷ་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རྣམས་གནས་ཏེ། སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྔ་པོ་ཆུ་ལ་གནས་པའི་ཀླུ་རྣམས་དང་། གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་པ་རྣམས་དང་། ཕྲེང་ཐོགས་རྣམས་དང་། རྟག་ཏུ་མྱོས་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རྣམས་བཀོད་པ་ལ། ཆུ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུའི་དཔུང་གི་ཚོགས་རྣམས་བཀག་པ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། དཔུང་གི་ཚོགས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བཀག །​དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཆབ་ན་གནས་པའི་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །​རྒྱལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8245#UT22084-001-006-8245