Degé Kangyur volume 2, F.89.b

གཡོ་མེད་པ་དང་། སྐྱོན་མེད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་པས་ཐོབ་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་ཀྱི་ས་གང་ཞིག་དད་པ་ཅན་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ་དད་པ་ཅན་གྱིས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་གནས་ཡོད་ལ། གཡོ་མེད་པ་དང་། སྐྱོན་མེད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གནས་དེ་ནི་ཡོད་དོ། །​ཀྱེ་གཽ་ཏ་མ་རིགས་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་སྟེ། རྒྱལ་རིགས་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། རྗེའུ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་ལགས་ལ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་གདམས་ངག་སྩོལ་བའམ། རྗེས་སུ་སྟོན་པའམ། ཆོས་སྟོན་པ་རྙེད་པར་གྱུར་ཅིང་དེ་དག་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ལ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་མཉམ་མཚུངས་པར་སྤངས་པར་གྱུར་ན་དེ་དག་གིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ་ཁྱད་པར་རམ། བསམ་པའམ། ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་འགའ་མཆིས་སམ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ལ་དྲི་ཡིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལན་ཐོབ་ཤིག །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔེར་ན་ཤར་ཕྱོགས་ནས་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་ཞིག་འོངས་པ་དང་། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་སྐད་དུ་གཞོན་ནུ་ཚུར། ཤིང་སཱ་ལ་སྐམ་པོ་ལས་གཙུབ་སྟན་བྱོས་ལ་སྟེང་དུ་གཙུབ་ཤིང་ཞོག་སྟེ་མེ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཙུབས་ལ་མེ་ཕྱུང་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ཤིང་སཱ་ལ་སྐམ་པོ་ལས་གཙུབ་སྟན་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་གཙུབ་ཤིང་བཞག་སྟེ། མེ་དེ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཙུབས་ནས་མེ་ཕྱུང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་རིགས་གཞོན་ནུ་ཞིག་འོངས་པ་དང་། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་སྐད་དུ་རྒྱལ་རིགས་གཞོན་ནུ་ཚུར། སྤ་སྐམ་པོ་ལས་གཙུབ་སྟན་བྱོས་ལ་སྟེང་དུ་གཙུབ་ཤིང་ཞོག་སྟེ། མེ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཙུབས་ལ་མེ་ཕྱུང་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་སྤ་སྐམ་པོ་ལས་གཙུབ་སྟན་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་གཙུབ་ཤིང་བཞག་སྟེ། མེ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཙུབས་ནས་མེ་ཕྱུང་། ནུབ་ཕྱོགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8073#UT22084-001-006-8073