Degé Kangyur volume 2, F.89.a

ལ་ཁྱད་པར་རམ། བསམ་པའམ། ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་འགའ་ཡོད་དམ། ཀྱེ་གཽ་ཏ་མ་རིགས་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་སྟེ། རྒྱལ་རིགས་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། རྗེའུ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་ལགས་ལ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་གདམས་ངག་སྩོལ་བའམ། རྗེས་སུ་སྟོན་པའམ། ཆོས་སྟོན་པ་རྙེད་ན། དེ་དག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ་སྤངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་རམ། བསམ་པའམ། ཐ་དད་དུ་བགྱི་བ་འགའ་མཆིས་སམ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རིགས་བཞི་པོ་འདི་དག་སྟེ། རྒྱལ་རིགས་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། རྗེའུ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་གདམས་ངག་སྦྱིན་པའམ། རྗེས་སུ་སྟོན་པའམ། ཆོས་སྟོན་པ་རྙེད་ན། དེ་དག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྤངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་རམ། བསམ་པའམ། ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་འགའ་ཡོད་དམ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ལ་དྲི་ཡིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལན་ཐོབ་ཤིག །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔེར་ན་འདི་ལ་གདུལ་བ་བཞི་པོ་གླང་པོ་ཆེ་གདུལ་བའམ། རྟ་གདུལ་བའམ། གླང་གདུལ་བའམ། སྐྱེས་པ་གདུལ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གདུལ་བ་གཉིས་ནི་མ་དུལ་བ་རྣམ་པར་མ་དུལ་བར་གྱུར་ལ། གཉིས་ནི་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དུལ་བར་གྱུར་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གདུལ་བ་གཉིས་པོ་མ་དུལ་བ་རྣམ་པར་མ་དུལ་བ་དག་ཅིག་རེ་ཞིག་མ་དུལ་བ་བཞིན་དུལ་བའི་སར་འགྲོ་བའམ། རྣམ་པར་མ་དུལ་བ་བཞིན་རྣམ་པར་དུལ་བའི་ཆ་སྟ་ལེན་པར་འགྱུར་རམ། ཀྱེ་གཽ་ཏ་མ་མ་ལགས་སོ། །​གང་ཡང་གདུལ་བ་གཉིས་པོ་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དུལ་བ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་དུལ་བས་དུལ་བའི་གནས་སུ་འགྲོ་བའམ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དུལ་བས་དུལ་བའི་ཆ་སྟ་ལེན་པར་འགྱུར་རམ། ཀྱེ་གཽ་ཏ་མ་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་ས་གང་ཞིག་དད་པ་ཅན་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ་མ་དད་པས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གནས་མེད་ལ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8072#UT22084-001-006-8072