Degé Kangyur volume 2, F.60.a

གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​རབ་གནོན་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟོབས་མཆོག་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​སྟོབས་མཆོག་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་སྟོབས་ཕྱེད་དོ། །​སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་སྟོབས་ཕྱེད་གཉིས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་སྟོབས་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚིགས་དང་ཚིགས་ཕྲན་དག་ན་ཡོད་པས་གནས་འཇོག་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཅན་ཡིན་ནོ།​། །​།བར་སྡོམ་ལ། མི་དང་གླང་དང་བ་མེན་དང་ནི་དེ་བཞིན་གླང་ཆེན་ཕྲུ་གུ་དང་། །​གླང་ཆེན་མོ་དང་ཕལ་དང་མཆེ་བ་མེད་དང་དེ་བཞིན་བཞི་ཚན་དང་། །​འབིགས་བྱེད་གླང་ཆེན་སྤོས་ཀྱི་གླང་ཆེན་དང་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་གཉིས་དང་། །​རབ་གནོན་དང་ནི་སྟོབས་མཆོག་དག་དང་སྲེད་མེད་བུ་ཡི་སྟོབས་གཉིས་སོ། །​སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་སྟོབས་གང་ལགས་པ་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་ལགས་ན། བཙུན་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་དང་། མོས་པའི་སྟོབས་ལས་སྟོབས་གཞན་མཆིས་ལགས་སམ། གནས་འཇོག་དག་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། གནས་འཇོག་དག་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་བདུད་འཁོར་འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་སུམ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཅན་བཅོམ་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་སོ། །​བཙུན་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་དང་། མོས་པའི་སྟོབས་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་འདི་བས་ལྷག་པའི་སྟོབས་གཞན་ལྟ་མཆིས་ལགས་སམ། གནས་འཇོག་དག་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་བསགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་བོར་སྤངས་བསལ་ཏེ་སོ་སོར་སྤངས་སོ། །​བཙུན་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་དང་། མོས་པའི་སྟོབས་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8014#UT22084-001-006-8014