Degé Kangyur volume 2, F.59.b

ཅི་སླར་མཚམས་སྦྱར་རམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སླར་མཚམས་སྦྱར་དུ་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སླར་སྦྱར་ནས་གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཞག་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ན་བཞུགས་སོ། །​གྱད་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་ཉིད་དུ་ཚོགས་ནས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕ་བོང་དེ་སྟོབས་གང་གིས་འཕངས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་འཇོག་དག་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །​དེ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། སྟོབས་གང་གིས་ཕྱེ་མར་བརླགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །​གང་གིས་སླར་མཚམས་སྦྱར་ལགས། མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡབ་དང་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱི་ཚད་ཇི་ཙམ་ལགས། གནས་འཇོག་དག་མི་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་ཕལ་པ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​གླང་ཕལ་པ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བ་མེན་སྔོན་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​བ་མེན་སྔོན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​གླང་པོ་ཆེ་ཕྲུ་གུ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་མོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​གླང་པོ་ཆེ་མོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་ཕལ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​གླང་པོ་ཆེ་ཕལ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་མཆེ་བ་མེད་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​གླང་པོ་ཆེ་མཆེ་བ་མེད་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྔོན་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​སྔོན་པོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེར་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​སེར་པོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དམར་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​དམར་པོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དཀར་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​དཀར་པོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​ཚན་པོ་ཆེ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །​ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་བཅུའི་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རབ་གནོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8013#UT22084-001-006-8013