Degé Kangyur volume 1, F.286.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཅི་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦུངས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དམ། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསོལ་པ། བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་འཁོར་བ་ན། །​ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་སླའི། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་སུ། །​སྦྱིན་གནས་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་སྡེ་ཆེན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བདེ་བར་བཞུགས་པར་རིག་ནས་གཙང་ཞིང་བསོད་པའི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་རྣམས་རང་གི་ལག་གིས་སྟོབས་ཤིང་ཚིམ་པར་བྱེད་དོ། །​རྣམ་གྲངས་དུ་མར་གཙང་ཞིང་བསོད་པའི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དག་རང་གི་ལག་གིས་བསྟབས་ཤིང་ཚིམ་པར་བྱས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསོལ་ཟིན་ནས་ཕྱག་བཅབས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་གྱུ་བར་རིག་ནས་སྟན་ཆེས་དམའ་བ་ཞིག་བླངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་སྡེ་ཆེན་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་མཛད། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་མཛད། ཡང་དག་པར་གཟེངས་སྟོད་པར་མཛད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་དེ། རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །​ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟོད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་ནས་གདན་ལས་བཞེངས་ཏེ་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཤེགས་ནས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་གུང་ལ་གདན་བཤམས་པ་ཉིད་ལ་བཞུགས་སོ། །​བཞུགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་ཤ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། མིའི་ཤ་ཐ་ཆད་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སློང་གིས་མིའི་ཤ་བཟའ་བར་མི་བྱའོ། །​དགེ་སློང་གིས་མི་ཤ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་ངས་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་གྱི་དགེ་སློང་གི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཆོས་བཅའ་བར་བྱ་སྟེ། དགེ་འདུན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7846#UT22084-001-006-7846