Degé Kangyur volume 1, F.13.a

།དེ་ཉིད་རང་ཡུལ་དེ་ན་གཉེན་ཡང་ཡོད། །​བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱིས་མཁན་པོ་གནས་ལེན་གྱི་བུ་གཞན་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་དེའི་གན་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་བློ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཡིན་པས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པ་ཁོ་ནར་འགྲོ་སྟེ། འདི་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་རྒོལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་འགྱུར་གྱིས་གཞན་དུ་མ་འགྲོ་བར་འདུག་ཤིག །​དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་འགྲོའོ། །​མཁན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གྲོང་འདི་ཕྱེད་ཁྱོད་སྣོམས་ཤིག །​ཕྱེད་བདག་འཚལ་ལོ། །​བྲམ་ཟེ་གནས་ལེན་གྱི་བུས་བསམས་པ། བདག་གིས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་བདག་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་བདག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་ནོ་སྙམ་ནས་དེས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། བཟང་མོ་ཁོ་བོས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་ཁོ་བོ་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་ཁོ་བོ་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་ནོ། །​དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་སྟོད་རིངས་ལ་དྲིའོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་བོས་ཏེ་སྨྲས་པ། བུ་བདག་ཅག་གིས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་བདག་ཅག་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་བདག་ཅག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་དེ་ལྟར་དགྲ་བོ་ལ་མཛའ་བཤེས་སུ་བགྱིས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དེས་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་ལས་ཉམས་པར་བགྱིད་པའམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སྲོག་དང་འབྲལ་བར་བགྱིད་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དེས་བདག་ཅག་ལོངས་སྤྱོད་དག་ལས་ཉམས་པར་བགྱིས་ན། ཅིའི་སླད་དུ་སྐོལ་གྱིས་འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་མཆིས་བྲང་གི་དོན་དུ་སྩལ་བར་བགྱི། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29064#UT22084-001-001-29064