The Chapter on Going Forth

Kangyur volume 1, folio 13a

།དེ་ཉིད་རང་ཡུལ་དེ་ན་གཉེན་ཡང་ཡོད། །བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་གྱིས་མཁན་པོ་གནས་ལེན་གྱི་བུ་གཞན་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་དེའི་གན་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་བློ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཡིན་པས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པ་ཁོ་ནར་འགྲོ་སྟེ། འདི་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་རྒོལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་འགྱུར་གྱིས་གཞན་དུ་མ་འགྲོ་བར་འདུག་ཤིག །དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་འགྲོའོ། །མཁན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གྲོང་འདི་ཕྱེད་ཁྱོད་སྣོམས་ཤིག །ཕྱེད་བདག་འཚལ་ལོ། །བྲམ་ཟེ་གནས་ལེན་གྱི་བུས་བསམས་པ། བདག་གིས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་བདག་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་བདག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་ནོ་སྙམ་ནས་དེས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། བཟང་མོ་ཁོ་བོས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་ཁོ་བོ་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་ཁོ་བོ་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་ནོ། །དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་སྟོད་རིངས་ལ་དྲིའོ། །དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་བོས་ཏེ་སྨྲས་པ། བུ་བདག་ཅག་གིས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཕན་མང་དུ་བཏགས་ན་རྒྱལ་པོ་འདིས་བདག་ཅག་རྗེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སྐར་རྒྱལ་འདིས་བདག་ཅག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ནི་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་དེ་ཆུང་མའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །དེས་སྨྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་དེ་ལྟར་དགྲ་བོ་ལ་མཛའ་བཤེས་སུ་བགྱིས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དེས་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་ལས་ཉམས་པར་བགྱིད་པའམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སྲོག་དང་འབྲལ་བར་བགྱིད་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དེས་བདག་ཅག་ལོངས་སྤྱོད་དག་ལས་ཉམས་པར་བགྱིས་ན། ཅིའི་སླད་དུ་སྐོལ་གྱིས་འདི་ལ་ཤཱ་རི་ཀཱ་མཆིས་བྲང་གི་དོན་དུ་སྩལ་བར་བགྱི། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html#source-link-24