Degé Kangyur volume 1, F.99.b

པ། རྒན་ཞུགས་ཁྱོད་ག་ལས་འོངས། རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ནས་སོ། །​ཅི་དེ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་དམ། དེས་སྨྲས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་དོ། །​ཅི་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཕོངས་པ་ཡིན། གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ཅི་འདྲ། ཕོངས་པ་ནི་ཅི་འདྲ། གང་ན་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ལ། གང་ན་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་ཕོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ནོ། །​དེ་ན་ཅི་ཡོད། དེ་ན་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བ་གནས་ཏེ། དེ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་གིས་དེ་ལ་ཆོས་ཐོས་ནས་དགེ་སློང་གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་འགྲོ་བར་ཆས་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོབས་པར་བྱེད་དོ། །​དྲུག་སྡེ་དག་གི་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་ནི་གང་ཅུང་ཟད་ཅི་ཐོས་པ་དེ་ཕྱི་འབྲེད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ཕན་ཚུན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཉེ་དགའ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་སྟེ་དྲུག་སྡེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་གིས་ཡུན་ཇི་སྲིད་ཀྱིས་བྲེལ་བ་སྤང་བར་བྱ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་པ་ཅུང་ཞིག་ཡོད་དམ། ཉེ་དགའས་སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་དོ། །​དེ་ན་ཅི་ཡོད། དེ་ན་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བ་གནས་ཏེ། དེ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་གིས་དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་ནས་དགེ་སློང་གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་འགྲོ་བར་ཆས་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོབས་པར་བྱེད་ཀྱིས། ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་དེར་འདོང་ངོ་། །དེ་དག་དེར་དོང་བ་དང་། དེས་དེ་དག་ཐག་རིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་འོང་བ་མཐོང་ནས་དེས་བསམས་པ། གནས་ངན་ལེན་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་དག་འདིར་ཡང་འོངས་སོ་སྙམ་མོ། །​དེས་ཡང་བསམས་པ། བདག་འདི་དག་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་རག་ལུས་པ་མེད་ན་འདི་དག་གིས་བདག་ལ་ཅི་བྱར་ཡོད་སྙམ་མོ། །​དེས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀླུ་ད་དག་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་མངོན་དུ་ལྷགས་པ་དང་། དེས་དེ་དག་ལ་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །​དེ་དག་གིས་དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་ནས་དགེ་སློང་གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་འགྲོ་བར་ཆས་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟབས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29237#UT22084-001-001-29237