Degé Kangyur volume 1, F.88.b

སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པས་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ས་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི། སེན་མོའི་རྩེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29215#UT22084-001-001-29215