Mind-only


སེམས་ཙམ། · sems tsam/


Cittamātra


The treatises by Maitreya, Asaṅga, Vasubandhu, and others on Yogācāra-Cittamātra themes, buddha-nature, and other topics (Toh 4020-4085)

Texts: 66Published: 0In Progress: 0Not Begun: 66
Text
Toh 4020Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · theg pa chen po mdo sde'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'u byas pa
mahayanasutralamkara-nama-karika
Translation not Started
Toh 4021Not Started

Awaiting English title


དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i tshig le'u byas pa
madhyanatavibhangakarika
Translation not Started
Toh 4022 / 4023Not Started

Awaiting English title


ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ · chos dang chos nyid rnam par 'byed pa
dharmadharmatavibhanga

Title variants

  • chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa
Translation not Started
Toh 4023 / 4022Not Started

Awaiting English title


ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ · chos dang chos nyid rnam par 'byed pa
dharmadharmatavibhanga

Title variants

  • chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa
Translation not Started
Toh 4024Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ · theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos
mahayanottaratantrasastra
Translation not Started
Toh 4025Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos rnam par bshad pa
mahayanottaratantrasastravyakhya
Translation not Started
Toh 4026Not Started

Awaiting English title


མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་བཤད་པ་ · mdo sde'i rgyan gyi bshad pa
sutralamkaravyakhya
Translation not Started
Toh 4027Not Started

Awaiting English title


དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i 'grel pa
madhyantavibhangatika
Translation not Started
Toh 4028Not Started

Awaiting English title


ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i 'grel pa
dharmadharmatavibhangavrtti
Translation not Started
Toh 4029Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi rgya cher bshad pa
mahayanasutralamkaratika
Translation not Started
Toh 4030Not Started

Awaiting English title


མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་ · mdo sde rgyan gyi tshigs su bcad pa dang po gnyis kyi bshad pa
nsutralamkaradislokadvayavyakhyana
Translation not Started
Toh 4031Not Started

Awaiting English title


མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་དོན་བསྡུས་པ་ · mdo sde rgyan gyi don bsdus pa
sutralamkarapindartha
Translation not Started
Toh 4032Not Started

Awaiting English title


དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་ · dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i 'grel bshad
madhyantavibhangatika
Translation not Started
Toh 4033Not Started

Awaiting English title


དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་ལས་འཕགས་པ་བྱམས་པའི་ལེའུ་ཉི་ཚེ་བཤད་པ་ · dgongs pa nges par 'grel pa'i mdo las 'phags pa byams pa'i le'u nyi tshe bshad pa
sandhinirmocanasutre-aryamaitreyakevalaparivartabhasya
Translation not Started
Toh 4034Not Started

Awaiting English title


མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ · mdo sde rgyan gyi 'grel bshad
sutralankaravrttibhasya
Translation not Started
Toh 4035Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ · rnal 'byor spyod pa'i sa
yogacarabhumi

Title variants

  • yogacaryabhumi
Translation not Started
Toh 4036Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las nyan thos kyi sa
yogacaryabhumau sravakabhumi
Translation not Started
Toh 4037Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las byang chub sems dpa'i sa
yogacaryabhumau bodhisattvabhumi
Translation not Started
Toh 4038Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa rnam par gtan la dbab pa bsdu ba
yogacaryabhumiviniscayasamgraha
Translation not Started
Toh 4039Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་གཞི་བསྡུ་བ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las gzhi bsdu ba
yogacaryabhumau vastusamgraha
Translation not Started
Toh 4040Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་འདུལ་བ་བསྡུ་བ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las 'dul ba bsdu ba
yogacaryabhumau vinayasamgraha
Translation not Started
Toh 4041Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las rnam grangs bsdu ba
yogacaryabhumau paryaysamgraha
Translation not Started
Toh 4042Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྡུ་བ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las rnam par bshad pa bsdu ba
yogacaryabhumau vivaranasamgraha
Translation not Started
Toh 4043Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa rnam par bshad pa
yogacaryabhumivyakhya
Translation not Started
Toh 4044Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་འགྲེལ་པ་ · byang chub sems dpa'i sa'i 'grel pa
bodhisattvabhumivrtti
Translation not Started
Toh 4045Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་བཤད་པ་ · byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi le'u bshad pa
bodhisattvasilaparivartabhasya
Translation not Started
Toh 4046Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi le'u'i rgya cher 'grel pa
bodhisattvasilaparivartatika
Translation not Started
Toh 4047Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · rnal 'byor spyod pa'i sa las byang chub sems dpa'i sa'i rnam par bshad pa
yogacaryabhumau bodhisattvabhumivyakhya
Translation not Started
Toh 4048Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po bsdus pa
mahayanasamgraha
Translation not Started
Toh 4049Not Started

Awaiting English title


ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · chos mngon pa kun las btus pa
abhidharmasamuccaya
Translation not Started
Toh 4050Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་ · theg pa chen po bsdus pa'i 'grel pa
mahayanasamgrahabhasya
Translation not Started
Toh 4051Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པའི་བཤད་སྦྱར་ · theg pa chen po bsdus pa'i bshad sbyar
mahayanasamgrahopanibandhana
Translation not Started
Toh 4052Not Started

Awaiting English title


དོན་གསང་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ · don gsang ba rnam par phye ba bsdus te bshad pa
vivrtaguhyarthapindavyakhya
Translation not Started
Toh 4053Not Started

Awaiting English title


ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བཤད་པ་ · chos mngon pa kun las btus pa'i bshad pa
abhidharmasamuccayabhasya
Translation not Started
Toh 4054Not Started

Awaiting English title


མངོན་པ་ཆོས་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · mngon pa chos kun las btus pa'i rnam par bshad pa
abhidharmasamuccayavyakhya
Translation not Started
Toh 4055Not Started

Awaiting English title


སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · sum cu pa'i tshig le'ur byas pa
trimsikakarika
Translation not Started
Toh 4056Not Started

Awaiting English title


ཉི་ཤུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · nyi shu pa'i tshig le'ur byas pa
vimsakakarika
Translation not Started
Toh 4057Not Started

Awaiting English title


ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · nyi shu pa'i 'grel pa
vimsakavrtti
Translation not Started
Toh 4058Not Started

Awaiting English title


རང་བཞིན་གསུམ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ · rang bzhin gsum nges par bstan pa
trisvabhavanirdesa
Translation not Started
Toh 4059Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · phung po lnga'i rab tu byed pa
pancaskandhaprakarana
Translation not Started
Toh 4060Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་བཤད་པ་རིགས་པའི་མདོ་སྡེའི་དུམ་བུ་བརྒྱ་ · rnam par bshad pa rigs pa'i mdo sde'i dum bu brgya
vyakhyayuktisutrakhandasata
Translation not Started
Toh 4061Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ · rnam par bshad pa'i rigs pa
vyakhyayukti
Translation not Started
Toh 4062Not Started

Awaiting English title


ལས་གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · las grub pa'i rab tu byed pa
karmasiddhiprakarana
Translation not Started
Toh 4063Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་བརྒྱ་གསལ་བའི་སྒོའི་བསྟན་བཅོས་ · theg pa chen po'i chos brgya gsal ba'i sgo'i bstan bcos

Title variants

  • tA'i ching pa'i hA ming mun lun
Translation not Started
Toh 4064Not Started

Awaiting English title


སུམ་ཅུ་པའི་བཤད་པ་ · sum cu pa'i bshad pa
trimsikabhasya
Translation not Started
Toh 4065Not Started

Awaiting English title


རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ · rab tu byed pa nyi shu pa'i 'grel bshad
prakaranavimsakatika
Translation not Started
Toh 4066Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ · phung po lnga'i rab tu byed pa bye brag tu bshad pa
pancaskandhaprakaranavaibhasya
Translation not Started
Toh 4067Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · phung po lnga'i rnam par 'grel pa
pancaskandhavivarana
Translation not Started
Toh 4068Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་བཤད་པ་ · phung po lnga'i bshad pa
pancaskandhabhasya
Translation not Started
Toh 4069Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་བཤད་པ་རིགས་པའི་བཤད་པ་ · rnam par bshad pa rigs pa'i bshad pa
vyakhyayuktitika
Translation not Started
Toh 4070Not Started

Awaiting English title


སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ · sum cu pa'i 'grel bshad
trimsikatika
Translation not Started
Toh 4071Not Started

Awaiting English title


ལས་གྲུབ་པའི་བཤད་པ་ · las grub pa'i bshad pa
karmasiddhitika
Translation not Started
Toh 4072Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་དབུ་མའི་ལམ་གྲུབ་པ་ · dbu ma rgyan gyi 'grel pa dbu ma'i lam grub pa

Title variants

  • madhyamakalamkaravrttimadhyamapratipadasiddhi
Translation not Started
Toh 4073Not Started

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་མན་ངག་ · bsam gtan gyi sgron ma zhes bya ba'i man ngag
dhyanadipa-nama-upadesa
Translation not Started
Toh 4074 / 4539Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་ · rnal 'byor la 'jug pa
yogavatara
Translation not Started
Toh 4075 / 4544Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་མན་ངག་ · rnal 'byor la 'jug pa'i man ngag
yogavataropadesa
Translation not Started
Toh 4076 / 4545Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bsgom pa'i man ngag
prajnaparamitabhavanopadesa
Translation not Started
Toh 4077 / 4546Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་བསྒོམ་པའི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ · rnal 'byor spyod pa'i bsgom pa'i don mdor bsdus te bstan pa
yogacaryabhavanarthasamasanirdesa
Translation not Started
Toh 4078Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bsgom pa'i man ngag
prajnaparamitabhavanopadesa
Translation not Started
Toh 4079Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
prajnaparamitopadesa
Translation not Started
Toh 4080Not Started

Awaiting English title


དགེ་བའི་སྡོང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · dge ba'i sdong po zhes bya ba'i rab tu byed pa
kalyanakanda-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 4081Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་ · byang chub sems dpa'i sdom pa nyi shu pa
bodhisattvasamvaravimsaka
Translation not Started
Toh 4082Not Started

Awaiting English title


སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · sdom pa nyi shu pa'i 'grel pa
samvaravimsakavrtti
Translation not Started
Toh 4083Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub sems dpa'i sdom pa nyi shu pa'i dka' 'grel
bodhisattvasamvaravimsakapanjika
Translation not Started
Toh 4084Not Started

Awaiting English title


ཆོས་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · chos rnam par nges pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
dharmaviniscaya-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 4085Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་མན་ངག་ · dbu ma rgyan gyi man ngag
madhyamakalankaropadesa
Translation not Started

Bookmarks