Perfection of Wisdom


ཤེས་ཕྱིན། · shes phyin/


Prajñāpāramitā


The Indian treatises explaining and commenting on the various Perfection of Wisdom sūtras (Toh 3786-3823)

Texts: 38Published: 0In Progress: 1Not Begun: 37
Text
Toh 3786Not Started

Awaiting English title


མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · mngon rtogs rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastrakarika

Title variants

  • shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa
Translation not Started
Toh 3787Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa
Abhisamayālaṃkāravṛtti

Title variants

  • nyi snang
  • pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitopadeśaśastrābhisamayālaṃkāravṛtti
Translation not Started
Toh 3788Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa
pancavimsatisahasrikaprajnaparamitopadesasastrabhisamayalamkarakarikavarttika
Translation not Started
Toh 3789Not Started

Awaiting English title


འབུམ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསུམ་དོན་མཐུན་པར་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ་ · 'bum dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa gsum don mthun par mngon rtogs brgyad du bstan pa
astasahasrikaprajnaparamitavyakhyabhismayalamkaraloka
Translation not Started
Toh 3790Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa
pancavimsatisahasrikaprajnaparamita
Translation not Started
Toh 3791Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་བཤད་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་སྣང་བ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba
Abhisamayālaṃkarālokā

Title variants

  • rgyan snang
  • Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvyākhyābhisamayālaṃkarālokā
Translation not Started
Toh 3792Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · bcom ldan 'das yon tan rin po che sdud pa'i tshigs su bcad pa'i dka' 'grel
bhagavadratnagunasancayagatha-nama-panjika
Translation not Started
Toh 3793Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastravrtti
Translation not Started
Toh 3794Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastravrtti-duravabodhaloka-nama-tika
Translation not Started
Toh 3795Not Started

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའི་བསྡུས་དོན་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa'i bsdus don
abhisamayalamkaravrtti-pindartha
Translation not Started
Toh 3796Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཚིག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsal ba
abhisamayalamkarakarikaprajnaparamitopadesasastratikaprasphutapada
Translation not Started
Toh 3797Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa
prajnaparamitapindartha
Translation not Started
Toh 3798Not Started

Awaiting English title


སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · sdud pa tshigs su bcad pa'i dka' 'grel
sancayagathapanjika
Translation not Started
Toh 3799Not Started

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་གྲགས་པའི་ཆ་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa grags pa'i cha
abhisamayalamkaravrtti-kirtikala
Translation not Started
Toh 3800Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མའི་ཕྲེང་བ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa shes rab sgron ma'i phreng ba
abhisamayalamkarabhagavatiprajnaparamitopadesasastravrttiprajnapradipavali
Translation not Started
Toh 3801Not Started

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་དག་ལྡན་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa dag ldan
abhisamayalamkarakarikavrtti-suddhamati
Translation not Started
Toh 3802Not Started

Awaiting English title


སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · stong phrag brgya pa'i rnam par bshad pa
satasahasrikavyakhya
Translation not Started
Toh 3803Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་དཀའ་འགྲེལ་སྙིང་པོ་མཆོག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i dka' 'grel snying po mchog
astasahasrikaprajnaparamitapanjikasarottama
Translation not Started
Toh 3804Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ · shes rabs kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus sgron ma
prajnaparamitapindarthapradipa
Translation not Started
Toh 3805Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་འགྲེལ་པ་གནད་ཀྱི་ཟླ་བའི་འོད་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla ba'i 'od
astasahasrikaprajnaparamitavrttimarmakaumudi
Translation not Started
Toh 3806Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mdzod kyi lde mig
prajnaparamiktakosatala
Translation not Started
Toh 3807Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa rgya cher 'grel pa
satasahasrikaprajnaparamitabrhattika
Translation not Started
Toh 3808In progress

Long Explanation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand, Twenty-five Thousand, and Eighteen Thousand Lines


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། · shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa'i rgya cher bshad pa/
satasahasrikapancavimsatisahasrikastadasashasrikaprajnaparamitabrhattika

Title variants

  • yum gsum gnod ’joms
  • 般若波羅蜜十萬、二萬五千與一萬八千頌廣註疏 · (大正藏:聖,般若波羅蜜多十萬(頌)二萬五千(頌)一萬八千(頌)廣註疏)
Translation in progress
Toh 3809Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa
prajnaparamitasamgrahakarika
Translation not Started
Toh 3810Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa
prajnaparamitasamgrahakarikavivarana
Translation not Started
Toh 3811Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་མན་ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa
bhagavatyamnayanusarini-nama-vyakhya
Translation not Started
Toh 3812Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa
bhagavatiprajnaparamitanavaslokapindartha
Translation not Started
Toh 3813Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'i rgya cher bshad pa
bhagavatiprajnaparamitanavaslokapindartha-tika
Translation not Started
Toh 3814Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa'i rgya cher 'grel pa
saptasatikaprajnaparamitatika
Translation not Started
Toh 3815Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa rgya cher bshad pa
saptasatikaprajnaparamitatika
Translation not Started
Toh 3816Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་དོན་བདུན་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i don bdun gyi rgya cher 'grel pa
bhagavatiprajnaparamitavajracchedikasaptarthatika
Translation not Started
Toh 3817Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i rgya cher 'grel pa
prajnaparamitavajracchedikatika
Translation not Started
Toh 3818Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rgya cher bshad pa
prajnaparamitahrdayatika
Translation not Started
Toh 3819Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rnam par bshad pa
prajnaparamitahrdayavyakhya
Translation not Started
Toh 3820Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གྱི་སྒྲོན་མ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i 'grel pa don gyi sgron ma
bhagavatiprajnaparamitahrdayatikarthapradipa
Translation not Started
Toh 3821Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po rgya cher 'grel pa
prajnaparamitahrdayatika
Translation not Started
Toh 3822Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i don yongs su shes pa
prajnaparamitahrdayarthapariijnana
Translation not Started
Toh 3823Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · shes rab snying po'i rnam par bshad pa
prajnahrdayavyakhya
Translation not Started

Bookmarks