Action tantras


བྱ་བའི་རྒྱུད། · bya ba'i rgyud/


Kriyātantra


Tantras of the Action class, mainly emphasizing external worship and ritual, and classified into six “families” of principal deities (Toh 502-808).

Tantra Text Warning
Texts: 316Published: 17In Progress: 40Not Begun: 259
Text
Toh 502In progress

The Sovereign Tantra, Orderly Arrangement of the Three Vows


དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po'i rgyud/
trisamayavyūhatantra

Title variants

 • dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po zhes bya ba'i rgyud/
 • trisamayavyūharājanāmatantra
 • 三誓言莊嚴續王
Translation in progress
Toh 503In progress

The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of the Seven Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo/
saptatathāgatapūrvapraṇi­dhānaviśeṣavistārasūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasaptatathāgata­pūrvapraṇidhānaviśeṣavistāra­nāmamahāyānasūtra
 • 藥師琉璃光七佛本願功德經
Translation in progress
Toh 504Not Started

The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabha


བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo/
bhagavadbhaiṣajyaguru­vaiḍūryaprabhasya pūrvapraṇidhāna­viśeṣavistāraḥ

Title variants

 • 'phags pa bcom ldan 'das sman gyi bla bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryabhagavadbhaiṣajyaguru­vaiḍūryaprabhasya pūrvapraṇidhāna­viśeṣavistāro nāma mahāyānasūtram
 • 藥師琉璃光如來本願功德經
Translation not Started
Toh 505Not Started

The Incantation of Vaiḍūryaprabha


བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་གྱི་གཟུངས། · bai DUr+ya'i 'od gyi gzungs/
tathāgatavaiḍūrya­prabhanāmabalādhāna­samādhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i ting nge 'dzin gyi stobs bskyed pa bai DUr+ya'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgata­vaiḍūryaprabhanāma­balādhānasamādhidhāraṇī
Translation not Started
Toh 505aNot Started

Bhaiṣajya mantra for dispensing medicines


སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གཏབ་པ། · sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis gtab pa/
Translation not Started
Toh 506 / 885Not Started

The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace


ནོར་ཆེན་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས། · nor chen rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i gzungs/
mahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhita­guhyaparamarahasyakalpa­rājānāmadhāraṇī
 • nor chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i gzungs/
 • mahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī
 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 507 / 883Not Started

The Incantation of the Secret Relics


གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་གཟུངས། · gsang ba ring bsrel gyi gzungs/
sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīmahāyānasūtra
 • sarvatathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra
 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇī­mahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 508Not Started

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/
bodhimaṇḍasyālaṃkāralakṣadhāraṇī

Title variants

 • byang chub snying po'i rgyan 'bum zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: translated from Chinese. Only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, or Cone Kangyurs. Lhasa 479, Urga 508.]
Translation not Started
Toh 509 / 920Not Started

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/
bodhigarbhālaṃkāralakṣadhāraṇī

Title variants

 • byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
 • The Incantation of the One Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening
Translation not Started
Toh 510 / 982Not Started

The Incantation of the Pure Stainless Light


འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུངས། · 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i gzungs/
raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimala­viśuddhaprabhā­nāmadhāraṇī
 • 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od kyi gzungs/
 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimalaviśuddha­prabhā­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 511 / 273 / 853Published

The Twelve Buddhas


སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པ། · sangs rgyas bcu gnyis pa
Dvādaśa­buddhaka

Summary

The Twelve Buddhas opens at Rājagṛha with a dialogue between the Buddha Śākyamuni and the bodhisattva Maitreya about the eastern buddhafield of a buddha whose abbreviated name is King of Jewels. This buddha prophesies that when he passes into complete nirvāṇa, the bodhisattva Incomparable will take his place as a buddha whose abbreviated name is Victory Banner King. Śākyamuni then provides the names of the remaining ten tathāgatas, locating them in the ten directions surrounding Victory Banner King’s buddhafield Full of Pearls. After listing the full set of names of these twelve buddhas and their directional relationship to Victory Banner King, the Buddha Śākyamuni provides an accompanying mantra-dhāraṇī and closes with a set of thirty-seven verses outlining the benefits of remembering the names of these buddhas.

Title variants

 • འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
 • ’phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
 • The Noble Mahāyāna Sūtra “The Twelve Buddhas”
 • Ārya­dvādaśa­buddhaka­nāma­mahāyānasūtra
Toh 512 / 270 / 852Published

The Seven Buddhas


སངས་རྒྱས་བདུན་པ། · sangs rgyas bdun pa
Saptabuddhaka

Summary

The Seven Buddhas opens with the Buddha Śākyamuni residing in an alpine forest on Mount Kailāsa with a saṅgha of monks and bodhisattvas. The Buddha notices that a monk in the forest has been possessed by a spirit, which prompts the bodhisattva Ākāśagarbha to request that the Buddha teach a spell to cure diseases and exorcise demonic spirits. The Buddha then emanates as the set of “seven successive buddhas,” each of whom transmits a dhāraṇī to Ākāśagarbha. Each of the seven buddhas then provides ritual instructions for using the dhāraṇī.

Title variants

 • ’phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
 • འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
 • The Noble Mahāyāna Sūtra “The Seven Buddhas”
 • Ārya­sapta­buddhaka­nāma­mahāyāna­sūtra
Toh 513 / 856In progress

The Incantation That Has the Attributes of All Buddhas


སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས། · sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa'i gzungs/
sarvabuddhāṅgavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation Endowed with the Limbs of All Buddhas
 • The Incantation that has the Attributes of All Buddhas
 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation Endowed with the Limbs of All Buddhas
Translation in progress
Toh 514 / 854Published

The Discourse of the Dhāraṇī of the Buddha’s Essence


སངས་རྒྱས་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། · sangs rgyas snying po’i gzungs kyi chos kyi rnam grangs
Buddha­hṛdaya­dhāraṇī­dharma­paryāya

Summary

The Discourse of the Dhāraṇī of the Buddha’s Essence is a short work in which the Buddha Śākyamuni, addressing an immense gathering of bodhisattvas, teaches two dhāraṇīs to be recited as a complement to the practice of recollecting the Buddha, and then explains the beneficial results of reciting them. The significance of the teaching is marked by miraculous signs, and by the gods offering flowers and ornaments. The text also provides a set of correspondences between the eight ornaments offered by the gods and eight qualities that ornament bodhisattvas.

Title variants

 • འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
 • ’phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba’i gzungs kyi chos kyi rnam grangs
 • The Noble Discourse of the Dhāraṇī of the Buddha’s Essence
 • Ārya­buddha­hṛdaya­nāma­dhāraṇī­dharma­paryāya
Toh 515 / 855Published

The Dhāraṇī of the Buddha’s Essence


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · sangs rgyas kyi snying po’i gzungs
Buddha­hṛdaya­dhāraṇī

Summary

The Dhāraṇī of the Buddha’s Essence is structured as a dialogue between the Buddha and a retinue of gods from the Śuddhāvāsa realm. The dialogue revolves around the Buddha’s parinirvāṇa and the role that the gods of Śuddhāvāsa can play in continuing to guide beings in his absence until the next tathāgata appears in the world. The Dhāraṇī of the Buddha’s Essence is then introduced as the specific instruction that the gods of Śuddhāvāsa should preserve and propagate after Śākyamuni has departed. The Buddha then provides a list of benefits that members of the saṅgha can accrue by reciting this dhāraṇī.

Title variants

 • ’phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba’i gzungs
 • Ārya­buddha­hṛdaya­nāma­dhāraṇī
 • འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
 • The Noble Dhāraṇī of the Buddha’s Essence
Toh 516 / 886Not Started

The Incantation, the Heap of Flowers


མེ་ཏོག་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · me tog brtsegs pa'i gzungs/
puṣpakūṭadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī
 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 517 / 871Not Started

The Incantation, the Stainless


དྲི་མེད་གཟུངས། · dri med gzungs/
vimaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī
 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 518 / 857Not Started

The Incantation, the Sandalwood Branch


ཙནྡན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། · tsan+dan gyi yan lag gi gzungs/
candanāṅgadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī
 • tsan dan gyi yan lag gi gzungs/
 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 519 / 979Not Started

The Incantation, the Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་གའི་གཟུངས། · rten 'brel snying po'i cho ga'i gzungs/
pratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī
 • rten 'brel snying po'i gzungs/
 • 'phags pa rten cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī
Translation not Started
Toh 520 / 212 / 980Published

The Sūtra on Dependent Arising


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ། · rten cing ’brel bar ’byung ba’i mdo
Pratītya­samutpāda­sūtra

Summary

While the Buddha is residing in the Realm of the Thirty-Three Gods with a retinue of deities, great hearers, and bodhisattvas, Avalokiteśvara asks the Buddha how beings can gain merit from building a stūpa. The Buddha responds by stating the Buddhist creed on dependent arising:

The Buddha then explains that this dependent arising is the dharmakāya, and that whoever sees dependent arising sees the Buddha. He concludes the sūtra by saying that one should place these verses inside stūpas to attain the merit of Brahmā.

Title variants

 • འཕགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
 • ’phags pa rten cing ’brel bar ’byung ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
 • The Noble Mahāyāna Sūtra on Dependent Arising
 • Ārya­pratītya­samutpāda­nāma­mahā­yāna­sūtra
Toh 521 / 981Not Started

The Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ། · rten 'brel 'byung ba'i snying po/
pratītyasamutpādahṛdaya

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po zhes bya ba/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma
 • rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma
Translation not Started
Toh 522 / 848Published

The Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka


ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · ye shes ta la la’i gzungs
Jñānolka­dhāraṇī

Summary

The Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka opens with a description of a group of four tathāgatas and four bodhisattvas, who are seated in the celestial palace of the Sun and the Moon. The deities of the Sun and Moon return to their celestial palace from elsewhere and, seeing these tathāgatas and bodhisattvas, both wonder whether they might obtain a dhāraṇī that would allow them to dispel the darkness and shine a light upon all beings. The tathāgatas, perceiving the thoughts of the Sun and Moon, provide them with the first dhāraṇī in the text. The bodhisattva Samanta­bhadra then provides a second dhāraṇī and instructs the deities of the Sun and Moon to use it to free beings who are bound for rebirth in the lower realms—even those who have been born in the darkest depths of the Avīci hell.

Title variants

 • ’phags pa ye shes ta la la zhes bya’i gzungs ’gro ba thams cad yongs su sbyong ba
 • Ārya­jñānolka­nāma­dhāraṇī­sarva­gatipariśodhanī
 • The Noble Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka that Purifies All Rebirths
 • འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ།
Toh 523 / 887Not Started

The Incantation, Lord of the Earth


སའི་དབང་པོའི་གཟུངས། · sa'i dbang po'i gzungs/
mahāmahīndradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī
 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 524 / 977Not Started

The Incantation, the Doubtless


གདོན་མི་ཟ་བའི་གཟུངས། · gdon mi za ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/
 • niścayadhāraṇī
 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaniścayanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 525 / 140 / 914Not Started

The Incantation for Achieving the Boundless Gate


སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས། · sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs/
anantamukhasādhakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • sgo mtha' yas pas bsgrub pa'i gzungs/
 • The Incantation that Leads to Realization Via the Infinite Gate
 • 'phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • sgo mtha' yas pas sgrub pa'i gzungs/
 • 'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryānantamukhasādhākanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 526 / 141 / 916In progress

The Incantation of the Six Gates


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས། · sgo drug pa'i gzungs/
ṣaṇmukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
 • The Incantation, the Six Gates
 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 527 / 114Published

The King of the Array of All Dharma Qualities


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ། · chos thams cad kyi yon tan bkod pa’i rgyal po
Sarva­dharma­guṇa­vyūha­rāja

Summary

The events recounted in The King of the Array of All Dharma Qualities take place outside Rājagṛha, where the Buddha is residing in the Bamboo Grove together with a great assembly of monks, bodhisattvas, and other human and non-human beings. At the request of the bodhisattvas Vajrapāṇi and Avalokiteśvara, the Buddha teaches his audience on a selection of brief but disparate topics belonging to the general Mahāyāna tradition: how to search for a spiritual friend and live in solitude, the benefits of venerating Avalokiteśvara’s name, the obstacles that Māra may create for practitioners, and warnings on how easy it is to lose one’s determination to be free from saṃsāra. The sūtra also includes two dhāraṇīs that the Buddha and Vajrapāṇi teach in turn, along with details of their benefits and Vajrapāṇi’s ritual recitation instructions. Throughout the text, the Buddha repeatedly insists on the importance and benefits of venerating and propagating this teaching as well as those who teach it.

Title variants

 • འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
 • ’phags pa chos thams cad kyi yon tan bkod pa’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
 • The Noble Great Vehicle Sūtra “The King of the Array of All Dharma Qualities”
 • Ārya­sarva­dharma­guṇavyūharāja­nāma­mahāyāna­sūtra
 • Sarva­dharma­guṇa­vyūha­rājasūtra
 • chos kyi yon tan bkod pa’i rgyal po’i mdo/
Toh 528 / 858Not Started

The Incantation, the Supreme Lamp


སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས། · sgron ma mchog gi gzungs/
agrapradīpadhāraṇīvidyā

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja
Translation not Started
Toh 529 / 888Not Started

The Great Incantation


གཟུངས་ཆེན་པོ། · gzungs chen po/
mahādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī
 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī
Translation not Started
Toh 530 / 22Not Started

The Perfection of Wisdom in a Few Syllables


ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ། · sher phyin yi ge nyung ngu/
svalpākṣaraprajñāpāramitā

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge nyung ngu zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryasvalpākṣara­prajñāpāramitā­nāmamahāyānasūtra
 • sher phyin yi ge nyung ngu'i mdo/
 • The Sūtra of the Perfection of Wisdom in a Few Syllables
 • svalpākṣaraprajñāpāramitāsūtra
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge nyung ngu zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasvalpākṣara­prajñāpāramitā­nāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 531 / 21Not Started

The Essence of the Perfection of Wisdom (The Heart Sūtra)


ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། · shes rab snying po/
prajñāpāramitāhṛdaya

Title variants

 • bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po
 • The Heart of the Illustrious Perfection of Wisdom
 • bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya
 • shes rab kyi snying po/
 • The Essence of the Perfection of Wisdom
 • The Heart Sūtra
 • bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po/
 • bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya
Translation not Started
Toh 532 / 873Not Started

The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation


སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས། · sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas/
buddhabhagavadaṣṭaśatanāmadhāraṇī

Title variants

 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • The Hundred and Eight Names of Lord Buddha Along with the Incantation
 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa /
 • [Note: this and the following eight dhāraṇī (Toh. 873-881) give series of 108 names for the Buddha and eight bodhisattvas. The Sanskrit titles are not found here but in the duplicate texts in the Action Tantra section. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]
Translation not Started
Toh 533 / 860Not Started

The Incantation, the Essence of Śākyamuni


ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
Translation not Started
Toh 534 / 861Not Started

The Incantation, the Essence of Vairocana


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 535 / 868Not Started

Recollecting the Names of Candraprabha


ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · zla 'od kyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/
 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/
Translation not Started
Toh 536 / 869Not Started

Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་དྲན། · de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa/
 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 537 / 870Not Started

Recollecting the Names of Buddha Śikhin


རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa/
 • sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes dran/
 • Recollecting the Names of the Buddha Śikhin
 • sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 538 / 1068Not Started

The Incantation, the Cloud of Offerings


མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས། · mchod sprin gyi gzungs/
pūjameghadhāraṇī

Title variants

 • mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs/
 • pūjameghanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 539 / 1069Not Started

[The Incantation for] Homage


ཕྱག་བྱ། ༼ཕྱག་བྱའི་གཟུངས།༽ · phyag bya/ (phyag bya'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the first.]
Translation not Started
Toh 539a / 1070Not Started

[The Incantation for] Praise


བསྟོད་པ། ༼བསྟོད་པའི་གཟུངས།༽ · bstod pa/ (bstod pa'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the second.]
Translation not Started
Toh 539b / 1071Not Started

[The Incantation for] Blessing the Offerings


མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། ༼མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས།༽ · mchod pa byin gyis brlab pa/ (mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the third.]
Translation not Started
Toh 539c / 1072Not Started

[The Incantation for] Clouds of Offerings to be Produced


མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བ། ༼མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བའི་གཟུངས།༽ · mchod pa'i sprin 'byung ba/ (mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the fourth.]
Translation not Started
Toh 539d / 1073Not Started

[The Incantation with which] Offerings to the Tathāgatas Are Made, Service, and Homage Rendered at Their Feet with the Crown of One’s Head


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་ཉེ་གནས་དང་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་བྱས་པར་འགྱུར། ༼°འགྱུར་བའི་གཟུངས།༽ · de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur/ (°'gyur ba'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the fifth.]
Translation not Started
Toh 539e / 774 / 1074Not Started

The Incantation of the Polished Jewel


རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the sixth.]
 • The Incantation, Polished Jewels
 • rin po che bdar ba'i gzungs/
 • The Incantation, Polished Jewels
Translation not Started
Toh 539f / 866Not Started

The Incantation of Padmanetra


པདྨའི་སྤྱན་གྱི་གཟུངས། · pad+ma'i spyan gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa pad+ma'i spyan zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the seventh.]
Translation not Started
Toh 540 / 1078Not Started

The Incantation of Surūpa


སུ་རཱུ་པའི་གཟུངས། · su rU pa'i gzungs/
surūpadhāraṇī

Title variants

 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī
 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 541 / 931Not Started

The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear


འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གཟུངས། · 'jigs brgyad sgrol ba'i gzungs/
aṣṭamahābhayatārānī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatārānīnāmadhāraṇī
 • 'jigs brgyad sgrol pa'i gzungs/
 • aṣṭamahābhayatāraṇī dhāraṇī
 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatāraṇīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 542 / 872Not Started

The Incantation known as "Distinctive"


ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · khyad par can gyi gzungs/
viśeṣavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation known as “Distinctive”
 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 543Published

The Root Manual of the Rites of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད། · ’jam dpal gyi rtsa ba’i rgyud
Mañjuśrī­mūla­kalpa

Summary

The Mañjuśrī­mūla­kalpa is the largest and most important single text devoted to Mañjuśrī, the bodhisattva of wisdom. A revealed scripture, it is, by its own classification, both a Mahāyāna sūtra and a Mantrayāna kalpa (manual of rites). Because of its ritual content, it was later classified as a Kriyā tantra and assigned, based on the hierarchy of its deities, to the Tathāgata subdivision of this class. The Sanskrit text as we know it today was probably compiled throughout the eighth century ᴄᴇ and several centuries thereafter. What makes this text special is that, unlike most other Kriyā tantras, it not only describes the ritual procedures, but also explains them in terms of general Buddhist philosophy, Mahāyāna ethics, and the esoteric principles of the early Mantrayāna (later called Vajrayāna), with an emphasis on their soteriological aims.

Title variants

 • འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད།
 • ’phags pa ’jam dpal gyi rtsa ba’i rgyud
 • The Noble Root Manual of the Rites of Mañjuśrī
 • Ārya­mañjuśrī­mūla­kalpa
 • ’jam dpal rtsa rgyud
 • Mañjuśrī­mūla­tantra
 • The Root Tantra of Mañjuśrī
 • ’phags pa ’jam dpal gyi rtsa ba’i rgyud
 • Ārya­mañjuśrī­mūla­tantra
 • Ārya­mañjuśriya­mūla­kalpa
 • 大方廣菩薩文殊師利根本儀軌經
Toh 544Published

The Tantra of Siddhaikavīra


དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། · dpa’ bo gcig pu grub pa’i rgyud
Siddhaika­vīra­tantram

Summary

The Tantra of Siddhaikavīra is a tantra of ritual and magic. It is a relatively short text extant in numerous Sanskrit manuscripts and in Tibetan translation. Although its precise date is difficult to establish, it is arguably the first text to introduce into the Buddhist pantheon the deity Siddhaikavīra—a white, two-armed form of Mañjuśrī. The tantra is primarily structured around fifty-five mantras, which are collectively introduced by a statement promising all mundane and supramundane attainments, including the ten bodhisattva levels, to a devotee who employs the Siddhaikavīra and, presumably, other Mañjuśrī mantras. Such a devotee is said to become a wish-fulfilling gem, constantly engaged in benefitting beings. Most of the mantras have their own section that includes a description of the rituals for which the mantra is prescribed and a brief description of their effects. This being a tantra of the Kriyā class, the overwhelming majority of its mantras are meant for use in rites of prosperity and wellbeing.

Title variants

 • དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
 • dpa’ bo gcig pu grub pa zhes bya ba’i rgyud kyi rgyal po chen po
 • The Great Sovereign Tantra of Siddhaikavīra
 • Siddhaika­vīra­mahā­tantra­rājaḥ
Toh 545 / 892Not Started

The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs/
mañjuśrīsvākhyātadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī
 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 546 / 893Not Started

The Incantation, The Curse of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyis dmod btsugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 547Not Started

The Incantation, The Promise of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal dam bcas pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jam dpal gyis dam bcas pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 548 / 894Not Started

The Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན། · 'jam dpal gyi mtshan/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/
 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/
Translation not Started
Toh 549 / 895Not Started

The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi shes rab blo 'phel ba'i gzungs/
mañjuśrībhaṭṭāraka­prājñābuddhivardhanadhāraṇī

Title variants

 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrībhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhananāmadhāraṇī
 • 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba'i gzungs/
 • mañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­dhāraṇī
 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 550 / 896Not Started

The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག་ · 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga/
 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
 • 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 551Not Started

In Praise of the Acuity of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ། · 'jam dpal rnon po la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das kyis 'jam dpal rnon po la bstod pa/
Translation not Started
Toh 552Not Started

The Eight Maidens’ Praise of Mañjuśrī


བུ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟོད་པ། · bu mo brgyad kyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jam dpal ngag gi dbang phyug la bu mo brgyad kyis bstod pa/
Translation not Started
Toh 553 / 25Not Started

The Hundred and Eight Names of the Perfection of Wisdom


ཤེར་ཕྱིན་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ · sher phyin mtshan brgya rtsa brgyad pa
prajñāpāramitānāmāṣṭaśataka

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba
 • āryaprajñāpāramitānāmāṣṭaśataka
 • sher phyin mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • prajñāpāramitānāmāṣṭaśatakam
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryaprajñāpāramitānāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 554 / 19Not Started

The Perfection of Wisdom for Kauśika


ཤེར་ཕྱིན་ཀཽ་ཤི་ཀ། · sher phyin kau shi ka/
kauśikaprajñāpāramitā

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa kau shi ka zhes bya ba
 • āryakauśikaprajñāpāramitānāma
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa kau shi ka zhes bya ba/
 • āryakauśikaprajñāpāramitānāma
Translation not Started
Toh 555In progress

The Sūtra, The Supremely Victorious Golden Light


གསེར་འོད་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོ། · gser 'od mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo/

Title variants

 • 金光明最勝王經
 • 'phags pa gser 'od dam pa mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo sde'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • [Translated from the Chinese]
Translation in progress
Toh 556In progress

The Sovereign Lord of Sūtras, The Golden Light


གསེར་འོད་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo/
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja

Title variants

 • 'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasuvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarāja­nāmamahāyānasūtra
 • 金光​明​尊勝​王​經
Translation in progress
Toh 557In progress

The Sovereign Lord of Sūtras, The Sublime Golden Light


གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo/
suvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarājasūtra

Title variants

 • 'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasuvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarājanāma­mahāyānasūtra
 • 妙金光明​經部之王經
Translation in progress
Toh 558Published

Destroyer of the Great Trichiliocosm


སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ། · stong chen mo rab tu ’joms pa
Mahā­sāhasra­pramardanī

Summary

Destroyer of the Great Trichiliocosm is one of five texts that together constitute the Pañcarakṣā scriptural collection, popular for centuries as an important facet of Mahāyāna-Vajrayāna Buddhism’s traditional approach to personal and communal misfortunes of all kinds. Destroyer of the Great Trichiliocosm primarily addresses illnesses caused by spirit entities thought to devour the vitality of humans and animals. The text describes them as belonging to four different subspecies, presided over by the four great kings, guardians of the world, who hold sovereignty over the spirit beings in the four cardinal directions. The text also includes ritual prescriptions for the monastic community to purify its consumption of alms tainted by the “five impure foods.” This refers generally to alms that contain meat, the consumption of which is expressly prohibited for successful implementation of the Pañcarakṣā’s dhāraṇī incantations.

Title variants

 • སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
 • stong chen mo rab tu ’joms pa zhes bya ba’i mdo
 • The Sūtra “Destroyer of the Great Trichiliocosm”
 • Mahā­sāhasra­pramardanī­nāma­sūtra
Toh 559In progress

The Great Peahen, Queen of Incantations


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo/
mahāmāyūrīvidyārājñi

Title variants

 • mahāmāyūrīvidyārājñī
Translation in progress
Toh 560Not Started

The Essence of the Peahen, Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying/
māyūrīvidyāgarbha

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba/
 • āryamāyūrīvidyāgarbhanāma
Translation not Started
Toh 561In progress

The Great Amulet, Queen of Incantations


རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོ་འབྲང་བ་ཆེན་མོ། · rig pa'i rgyal mo so so 'brang ba chen mo/
mahāpratisarāvidyārajñi

Title variants

 • 'phags pa rig pa'i rgyal mo so so 'brang ba chen mo/
 • āryamahāpratisarāvidyārajñi
 • mahāpratisarāvidyārajñī
Translation in progress
Toh 562In progress

The Sūtra of Great Cool Grove


བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མདོ། · bsil ba'i tshal gyi mdo/
mahāśitavatī

Title variants

 • bsil ba'i tshal chen po'i mdo/
 • mahāśitavatīsūtra
 • [Note: Degé reads mahāśītavanī° and Tōh has mahāśītavana°]
 • bsil ba'i tshal chen po'i mdo/
 • mahāśitavatī / mahāśitavatīsūtra
Translation in progress
Toh 563Published

Great Upholder of the Secret Mantra


གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ། · gsang sngags chen po rjes su ’dzin pa
Mahā­mantrānudhāriṇī

Summary

Great Upholder of the Secret Mantra is one of five texts that together constitute the Pañcarakṣā scriptural collection, popular for centuries as an important facet of Mahāyāna-Vajrayāna Buddhism’s traditional approach to personal and communal misfortunes of all kinds. It addresses a range of human ailments, as well as misfortunes such as robbery, natural disaster, and criminal punishment, thought to be brought on especially through the animosity of non-human spirit entities. The sūtra stipulates the invocation of these spirit entities, which it separates into hierarchically ordered groups and thus renders subordinate to the command of the Buddha and members of his saṅgha. The Buddha stipulates that just “upholding” or intoning their names and the mantra formula for each will quell the violent interventions of non-human entities and even hasten them to provide for the pragmatic needs of the saṅgha and its surrounding communities.

Title variants

 • གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།
 • gsang sngags chen po rjes su ’dzin pa’i mdo
 • The Sūtra “Great Upholder of the Secret Mantra”
 • Mahā­mantrānudhāriṇī­sūtra
Toh 564 / 988In progress

The Incantation of Mārīcī


འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · 'od zer can gyi gzungs/
mārīcīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī
 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 565In progress

The Sovereign Practices Extracted from the Tantra of Māyāmārīcī


སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ། · sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po/
māyāmārīcījātatantrād uddhṛtaḥ kalparājāḥ

Title variants

 • sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba/
 • māyāmārīcījātatantrād uddhṛtaḥ kalparājo nāma
Translation in progress
Toh 566In progress

The Seven Hundred Practices of Mārīcī from the Tantras


རྒྱུད་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ། · rgyud 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba/
Translation in progress
Toh 567 / 1003Not Started

Jayavatī, the Great Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན། · rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can/
jayavatīmahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī
Translation not Started
Toh 568 / 1004Not Started

The Incantation of Jayavatī


རྒྱལ་བ་ཅན་གྱི་གཟུངས། · rgyal ba can gyi gzungs/
jayavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 569 / 859Not Started

The Incantation of Abhiṣecanī


དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས། · dbang bskur ba'i gzungs/
abhiṣecanīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 570 / 991Not Started

The Incantation of Hiraṇyavatī


དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུངས། · dbyig ldan gyi gzungs/
hiraṇyavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 571 / 990Not Started

The Spell of Jāṅgulī


དུག་སེལ་བའི་རིག་སྔགས། · dug sel ba'i rig sngags/
jāṅgulīvidyā

Title variants

 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā
 • dug sel gyi rig sngags/
 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā
Translation not Started
Toh 572 / 993Not Started

The Queen of Spells, Aṅgulī


སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། · sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
aṅgulīvidyārājñī

Title variants

 • bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī
 • aṅgulīnāmavidyārājñī
 • bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī
Translation not Started
Toh 573 / 996Not Started

The Incantation of the Mother of All Dharmas


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · chos thams cad kyi yum gyi gzungs/
sarvadharmamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī
 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāsarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 574 / 922Not Started

The Incantation of Cūḍāmaṇi


གཙུག་གི་ནོར་བུའི་གཟུངས། · gtsug gi nor bu'i gzungs/
cūḍāmaṇidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍāmaṇināmadhāraṇī
 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍamaṇināmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 575 / 917Not Started

The Six Syllable Spell


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས། · yi ge drug pa'i rig sngags/
ṣaḍakṣaravidyā

Title variants

 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā
 • The Six-Syllable Spell
 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā
Translation not Started
Toh 576 / 932Not Started

The Incantation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/
 • The Incantation of the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 577 / 933Not Started

The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga ba'i gzungs/
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 578 / 934Not Started

Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines


བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས། · brgyad stong pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/
 • sher phyin brgyad stong pa'i gzungs
 • The Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 579 / 935Not Started

The Incantation, The Essence of the Six Perfections


ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་གཟུངས། · phar phyin drug gi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/
 • phar phyin drug gi snying po'i gzungs/
 • The Incantation, the Essence of the Six Perfections
 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/
Translation not Started
Toh 580 / 936Not Started

The Incantation that Captures the Six Perfections


ཕྱིན་དྲུག་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phyin drug bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • phar phyin drug gzung ba'i gzungs/
 • pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 581 / 937Not Started

The Incantation that Gains the Ten Perfections


ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · phar phyin bcu thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs/
 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 582 / 938Not Started

The Incantation of the Four Immeasurables


ཚད་མེད་བཞིའི་གཟུངས། · tshad med bzhi'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs/
 • tshad med pa bzhi thob par 'gyur pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 583 / 939Not Started

The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • sher phyin stong phrag brgya pa gzung ba'i gzungs/
 • The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines
 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 584 / 940Not Started

The Incantation that Captures the Avataṃsaka


ཕལ་པོ་ཆེ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phal po che bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phal po che bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • phal po che gzung ba'i gzungs/
 • 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 585 / 941Not Started

Essence of the Gaṇḍavyūha


སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ། · sdong po bkod pa'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/
 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/
Translation not Started
Toh 586 / 942Not Started

The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra


ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung ba'i gzungs/
 • The Incantation that Captures the King of Meditative Equipoise Sūtra (samādhirājasūtra)
 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 587 / 943Not Started

Essence of the Great Peahen


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ། · rma bya chen mo'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/
 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/
Translation not Started
Toh 588 / 944Not Started

The Incantation that Captures the Great Amulet


སོ་སོར་འབྲང་ཆེན་བཟུང་བའི་གཟུངས། · so sor 'brang chen bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma so sor 'brang ba chen mo bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • 'phags pa so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 589 / 945Not Started

The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra


ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོའི་གཟུངས། · lang kar gshegs pa'i mdo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs/
 • lang dkar gshegs pa'i mdo'i gzungs sngags/
 • The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra (laṅkāvatārasūtra)
 • 'phags pa lang dkar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 590 / 985Not Started

The Invincible Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་རིག་སྔགས། · gtsug tor gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags/
uṣṇīṣasitātapatrāparājita­pratyaṅgirā­mahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo/
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājitapratyaṅgirā­mahāvidyārājñī
 • gtsug tor gdugs dkar gzhan gyi rig sngags/
 • The Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā
 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājita­pratyaṅgirāmahā­vidyārājñī
Translation not Started
Toh 591Not Started

The Incantation of the Supremely Accomplished Great Sitātapatrā Apārajitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa'i gzungs/
tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājita­mahāpratyaṅgirāparama­siddhānāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājita­mahāpratyaṅgirāparama­siddhānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 592 / 986Not Started

The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī
 • gdugs dkar gyi gzungs/
 • The Incantation of Sitātapatrā
 • 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • ārya­tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 593Not Started

The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrā­nāmāparājitādhāraṇī
Translation not Started
Toh 594Not Started

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་ · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarvatathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā
 • 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經
Translation not Started
Toh 595Not Started

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa dang bcas pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarvatathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā
 • 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經
Translation not Started
Toh 596Not Started

The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
 • sarva­tathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī kalpasahitā
 • 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經
Translation not Started
Toh 597 / 984Not Started

The Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས། · gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/
sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī
 • sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayānāma­dhāraṇī
 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī
 • 最勝佛頂陀羅尼經
Translation not Started
Toh 598Not Started

The Practice of the Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal ma'i gzungs kyi rtog pa/
uṣṇīṣavijayādhāraṇīkalpa

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs zhes bya ba'i rtog pa/
 • sarva­tathāgatoṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇīkalpa
 • 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經
Translation not Started
Toh 599 / 983Not Started

The Incantation of Vimaloṣṇīṣa


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས། · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs/
uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokitadhāraṇī

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarvatathāgata­hṛdayasamaya­vilokitanāmadhāraṇī
 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba'i gzungs/
 • Observing the Essence and Commitments of All Tathāgatas
 • uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokita­dhāraṇī
 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarva­tathāgatahṛdayasamaya-vilokita­nāmadhāraṇī
 • [Note: in the Tantra section, this text is entitled "The Incantation of Vimaloṣṇīṣa" (gtsug tor dri ma med pa'i gzungs)]
Translation not Started
Toh 600 / 962Not Started

The Incantation of Uṣṇīṣājvālā


གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཟུངས། · gtsug tor 'bar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/
 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 601 / 884Not Started

The Incantation of the Reliquary


མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས། · mchod rten gyi gzungs/
sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityadhāraṇī

Title variants

 • shes pa thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityanāmadhāraṇī
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­dhāraṇī
 • shes pas thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 602 / 921Not Started

The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million


མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 603 / 913Not Started

The Incantation of the Apex of Compassion


སྙིང་རྗེའི་མཆོག་གི་གཟུངས། · snying rje'i mchog gi gzungs/
karuṇāgradhāraṇī

Title variants

 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī
 • snying rje'i mchog kyi gzungs/
 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 604Not Started

The Secret Tantra of the Wrathful Conqueror


ཁྲོ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་གསང་བའི་རྒྱུད། · khro bo rnam rgyal gsang ba'i rgyud/
krodhavijayakalpaguhyatantra

Title variants

 • khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud/
Translation not Started
Toh 605 / 956Not Started

The Incantation of Vajrabhairava


འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · 'jigs byed kyi gzungs/
vajrabhairavadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma
 • rdo rje 'jigs byed kyi gzungs/
 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma
Translation not Started
Toh 606 / 958Not Started

The Incantation of Mahādaṇḍa


བེ་ཅོན་གཟུངས། · be con gzungs/
mahādaṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī
 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 607 / 929Not Started

The Jeweled Rosary, The Unconquerable


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། · gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba/
ratnamālāparājita

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālanāmāparājita
 • gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba/
 • The Unsurpassed Garland of Aparājitā
 • ratnamālāparājitā
 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālānāmāparājita
Translation not Started
Toh 608 / 926Not Started

The Incantation that Purifies All Hindrances


བར་གཅོད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · bar gcod rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvāntarāyikaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyikaviśodhanī­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyika­viśodhanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 609 / 925Not Started

The Incantation that Confers Fearlessness


མི་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས། · mi 'jigs pa rab tu sbyin pa'i gzungs/
sarvābhayapradā dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī
 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 610 / 927In progress

The King of Spells of Dramiḍa


འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
āryadramiḍāvidyārāja

Title variants

 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • dramiḍavidyārāja
 • dramiḍavidyārāja
 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • āryadramiḍavidyārāja
Translation in progress
Toh 611 / 143 / 918Not Started

The Two Stanza Incantation


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས། · tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/
gāthādvayadhāraṇī

Title variants

 • tshigs bcad gnyis pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 612 / 923Not Started

The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard


རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས། · rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi gzungs/
dhvajāgrakeyūradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī
 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 613 / 989Not Started

The Incantation of the Goddess Cundā


ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས། · lha mo skul byed ma'i gzungs/
cundadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 614 / 915Not Started

The Incantation, The Excellent Method


སྒོ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · sgo bzang po'i gzungs/
sumukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 615 / 976Not Started

The Incantation, Reliance upon Many Sons


བུ་མང་པོ་རྟོན་པའི་གཟུངས། · bu mang po rton pa'i gzungs/
bahuputrapratisaraṇadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputrapratisaraṇa­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputra­pratisaraṇa­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 616 / 1083Not Started

The Incantation, Seven Zombies


རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། · ro langs bdun pa'i gzungs/
saptavetālakadhāraṇī / saptavetāḍakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī
 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 617 / 313 / 974In progress

The Sūtra of the Good Night


མཚན་མོ་བཟང་པོའི་མདོ། · mtshan mo bzang po'i mdo/
bhadrakarātrīsūtra

Title variants

 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo
 • āryabhadrakarātrīnāmasūtra
 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrarātrīnāmasūtra
 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrakarātrīnāmasūtra
Translation in progress
Toh 618 / 967Not Started

The Sūtra of Taking Back Vitality


མདངས་འཕྲོག་པའི་མདོ། · mdangs 'phrog pa'i mdo/
ojaḥpratyañjanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra
 • mdangs phyir 'phrog pa'i mdo/
 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra
Translation not Started
Toh 619 / 1008Not Started

The Spell for Cleansing the Eyes


མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས། · mig rnam par sbyong ba'i rig sngags/
cakṣurviśodhanavidyāmantra

Title variants

 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra
 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra
Translation not Started
Toh 620 / 1018Not Started

The Sūtra for Assuaging Eye Disease


མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
akṣirogapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra
 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra
Translation not Started
Toh 621 / 1020Not Started

The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids


གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
arśapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra
 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra
Translation not Started
Toh 622 / 1014Not Started

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 623 / 1015Not Started

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed kyi gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
 • nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
 • The Incantation for Assuaging Illnesses
 • [no Sanskrit title]
 • 'phags pa nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 624 / 1017Not Started

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས། · rims nad zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 625 / 1016Not Started

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rims nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
jvarapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī
 • rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 626 / 1019Not Started

The Incantation for Assuaging Smallpox


འབྲུམ་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · 'brum nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
 • 'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 627 / 1052Not Started

Not Taking Back Vitality


མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ། · mdangs phyir mi 'phrog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mdangs phyir mi 'phrog pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 628 / 312 / 1093Published

The Mahāsūtra “On Entering the City of Vaiśālī”


ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། · yangs pa’i grong khyer du ’jug pa’i mdo chen po
Vaiśālī­praveśa­mahā­sūtra

Summary

Invited to visit the city of Vaiśālī, which has been ravaged by a terrible epidemic, the Buddha instructs Ānanda to stand at the city’s gate and recite a proclamation, a long mantra, and some verses that powerfully evoke spiritual well-being. Ānanda does so, and the epidemic comes to an end. One of the mahāsūtras related to the literature of the Vinaya, this text, like other accounts of the incident, has traditionally been recited during times of personal or collective illness, bereavement, and other difficulties.

Title variants

 • ’phags pa yangs pa’i grong khyer du ’jug pa’i mdo chen po
 • འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ།
 • The Noble Mahāsūtra “On Entering the City of Vaiśālī”
 • Ārya­vaiśālī­praveśa­mahā­sūtra
Toh 629 / 961Not Started

The Incantation for Triumphing Over Bandits


མི་རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས། · mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs/
cauravidhvaṃsanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 630 / 1010Not Started

The Incantation for Eliminating All Hindrances


བར་གཅོད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bar gcod sel ba'i gzungs sngags/
sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra
 • bar gcod thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇī­mantra
 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyika­saṃgrāsa­dhāraṇīmantra
Translation not Started
Toh 631 / 963Not Started

The Incantation of Acala


མི་གཡོ་བའི་གཟུངས། · mi g.yo ba'i gzungs/
acaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryācalanāmadhāraṇī
 • 'phags pa khro bo mi g.yo ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryācalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 632Not Started

The Shorter Tantra for the Practice of the King of Vajra Wrath


རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། · rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud/
vajrakrodharājakalpalaghutantra

Title variants

 • 'phags pa rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud ces bya ba/
 • āryavajrakrodharāja­kalpalaghutantranāma
Translation not Started
Toh 633 / 924Not Started

The Incantation Known as “Golden”


གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · gser can zhes bya ba'i gzungs/
kāñcanavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 634 / 874Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
avalokiteśvarāṣṭottaraśataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: this and the following seven dhāraṇī (Toh. 634-641) give series of 108 names for the eight bodhisattvas. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]
 • spyan ras gzigs kyii mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara
 • avalokiteśvarāṣṭottara­śataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 635 / 875Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya


བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Maitreya
 • maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam
 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreya­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam
Translation not Started
Toh 636 / 876Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Khagarbha [The bodhisattva Khagarbha = kāśagarbha]


ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
khagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Khagarbha
 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: the bodhisattva Khagarbha = Ākāśagarbha]
Translation not Started
Toh 637 / 877Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
samantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Samantabhadra
 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamanta­bhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 638 / 878Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
vajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi
 • 'phags pa phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 639 / 879Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
mañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'jam dpal gzhon nur 'gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī
 • mañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam
 • 'phags pa 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam
Translation not Started
Toh 640 / 880Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sgrib pa rnam sel gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
sarvanīvaraṇaviṣkambhi­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇaviṣkaṃbhi­nāmāṣṭottaraśatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin
 • sarvanīvaraṇa­viṣkambhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇa­viṣkaṃbhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 641 / 881Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha


སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
kṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha
 • kṣitigarbhāṣṭottaraśatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 642Not Started

The Hundred and Eight Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
mañjuśrīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryamañjuśrīnāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 643 / 890Not Started

The Incantation of the Promise Made by Maitreya


བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · byams pas dam bcas pa'i gzungs/
maitreyapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī
 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has maitreyapratijñādhāraṇī]
Translation not Started
Toh 644 / 882Not Started

The Sūtra of the Eight Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ། · dkyil 'khor brgyad pa'i mdo/
aṣṭamaṇḍalakasūtra

Title variants

 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra
 • aṣṭamaṇḍalakamahāyānasūtra
 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba'i the pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 645Not Started

The Incantation, The Production of Ambrosia


བདུད་རྩི་འབྱུང་བའི་གཟུངས། · bdud rtsi 'byung ba'i gzungs/
amṛtabhavadhāraṇī

Title variants

 • bdud rtsi 'byung ba zhes bya ba'i gzungs/
 • amṛtabhavanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 646 / 1080Not Started

The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts


ཡི་དགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་སྐྱབས་པའི་གཟུངས། · yi dags kha nas me 'bar skyabs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/
 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 647 / 1079In progress

The Oblation Ritual which Comforts the Female Ghosts whose Mouths are Aflame


ཡི་དགས་ཁ་འབར་དབུགས་དབྱུང་གཏོར་ཆོག་ · yi dags kha 'bar dbugs dbyung gtor chog
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga/
 • yi dags kha 'bar dbyugs dbyung gtor cho ga
 • The Oblation Ritual which Comforts Female Ghosts whose Mouths are Aflame
 • yi dags mo kha 'bar ma dbyugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga
Translation in progress
Toh 648 / 1081Not Started

The Incantation for Overcoming Hindrances


འཇུར་འགེགས་གྱི་གཟུངས། · 'jur 'gegs gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/
 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 649 / 1077Not Started

Essence of Meteoric Gnosis


ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་སྙིང་པོ། · ye shes skar mda'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • The Essence of Meteoric Gnosis
Translation not Started
Toh 650 / 1039Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 651 / 1040Not Started

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་འཛིན་གཟུངས། · thos 'dzin gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • thos pa 'dzin pa'i gzungs/
 • thos pa 'dzin pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 652 / 863Not Started

The Incantation of the Bodhisattva Supreme Conqueror


རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས། · rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
 • The Incantation of the Bodhisattva “Supreme Conqueror”
 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
Translation not Started
Toh 653 / 1062Not Started

The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly


མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། · mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo/
mahāsamājasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]
 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]
Translation not Started
Toh 654 / 975Not Started

The Incantation of the Ocean of Dharma


ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས། · chos kyi rgya mtsho'i gzungs/
dharmasāgaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī
 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 655 / 959Not Started

The Incantation which Removes Hindrances


བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས། · bgegs sel ba'i gzungs/
vighnavināyakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakānāmadhāraṇī
 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 656 / 1061Not Started

The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra


མདོ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ། · mdo chen kun tu rgyu dang / kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo/
āṭānāṭīyasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]
 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]
Translation not Started
Toh 657 / 235 / 1063In progress

The Great Cloud


སྤྲིན་ཆེན་པོ། · sprin chen po/
mahāmegha

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po
 • āryamahāmegha
 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha
 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha
Translation in progress
Toh 658 / 234 / 1064Not Started

The Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind


སྤྲིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་མདོ། · sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po'i mdo/
mahāmeghavāyumaṇḍala­parivarta­sarvanāgahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍala­parivartasarva­nāgahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit titles of Toh 658 and 1064 have °vātu° instead of °vāyu°]
 • klu thams cad kyi snying po theg pa chen po mdo/
 • The Mahāyāna Sūtra, Essence of All the Nāgas
 • mahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdaya
 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdayanāma­mahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has °vātu° instead of °vāyu°]
 • The Sūtra of the Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind
 • mahāmeghavāta­maṇḍalasarva­nāgahṛdayasūtra
 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavāta­maṇḍala­sarvanāgahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has °vātu° instead of °vāyu°]
Translation not Started
Toh 659 / 1065Not Started

The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin


ཀླུ་རྒྱལ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · klu rgyal gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
tejasvināgarājaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchānāmadhāraṇī
 • [Note: D. & Toh. have tapasvināgarāja­paripṛcchādhāraṇī]
 • klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchā­nāmadhāraṇī
 • [Note: D. and Toh. have tapasvināgarāja°, unlikely as this is bka’ thub can, as in e.g. Mvyut. 1617, 6805]
Translation not Started
Toh 660 / 997Not Started

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī
 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 661 / 998Not Started

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī
 • gza' rnams kyi yum zhes ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 662 / 1007Not Started

The Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས། · nor rgyun ma'i gzungs/
vasudhārādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī
 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 663Not Started

The Practice of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i rtog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i rtog pa/
Translation not Started
Toh 664Not Started

The Practice of the Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa/
Translation not Started
Toh 665 / 1084In progress

The Essence of Gaṇapati


ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྙིང་པོ། · tshogs kyi bdag po'i snying po/
gaṇapatihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya
 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya
Translation in progress
Toh 666In progress

The Tantra of Gaṇapati


ཚོགས་བདག་ཀྱི་རྒྱུད། · tshogs bdag kyi rgyud/
mahāgaṇapatitantra

Title variants

 • tshogs kyi bdag po chen po'i rgyud/
 • mahāgaṇapatitantranāma
Translation in progress
Toh 667In progress

The Tantra of Mahākāla


ནག་པོ་ཆེན་པའི་རྒྱུད། · nag po chen pa'i rgyud/
mahākālatantra

Title variants

 • dpal nag po chen pa'i rgyud/
 • śrīmahākālatantra
Translation in progress
Toh 668 / 1085In progress

The Incantation of Mahākāla


མགོན་པོ་ནག་པོའི་གཟུངས། · mgon po nag po'i gzungs/
mahākāladhāraṇī

Title variants

 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī
 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 669 / 1086In progress

The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers


ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་རིམས་ནད་ལས་ཐར་བྱེད། · nag po chen po'i gzungs rims nad las thar byed/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs/ rims nad thams cad las thar bar byed pa/
 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa/
Translation in progress
Toh 670 / 1087In progress

Incantation of Mahākālī


ནག་མོ་ཆེན་མོའི་གཟུངས། · nag mo chen mo'i gzungs/
mahākālīdhāraṇī

Title variants

 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī
 • The Incantation of Mahākālī
 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 671In progress

The Sovereign Tantra, In Praise of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud/
kālīpraśaṃsārājatantra

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud/
 • śrīdevīkālīpraśaṃsārājatantra
Translation in progress
Toh 672 / 1088In progress

The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
kālīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam
 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam
Translation in progress
Toh 673 / 1089Not Started

The Praise by Indra


བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྟོད་པ། · brgya byin gyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/
 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/
Translation not Started
Toh 673aIn progress

The Essence of Amitāyus


ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ། · tshe dpag med kyi snying po/

Title variants

 • 'phags pa tshe dpag med kyi snying po/
 • [no Sanskrit title]
 • [Note: present in Degé but not noted in Toh.]
Translation in progress
Toh 674 / 849In progress

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra
 • aparimitāyurjñānamahāyānasūtra
 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 675In progress

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 676 / 850In progress

The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po'i gzungs/
aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 677 / 864Not Started

The Incantation of Amitābha


སྣང་མཐའི་གཟུངས་སྔགས། · snang mtha'i gzungs sngags/
amitābhadhāraṇīmantra

Title variants

 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra
 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra
Translation not Started
Toh 678 / 867Not Started

Calling Amitābha to Mind


སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · snang mtha' rjes su dran pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/
 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/
Translation not Started
Toh 679 / 851Published

The Dhāraṇī Praising the Qualities of the Immeasurable One


ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། · yon tan bsngags pa dpag tu med pa’i gzungs
Aparimita­guṇānuśāṁsa­dhāraṇī

Summary

The Dhāraṇī that Praises the Qualities of the Immeasurable One contains a short dhāraṇī mantra praising the tathāgata Amitābha and brief instructions on the benefits that result from its recitation.

Title variants

 • ’phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba’i gzungs
 • འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
 • Āryāparimita­guṇānuśāṁsa­nāma­dhāraṇī
 • Noble Dhāraṇī Praising the Qualities of the Immeasurable One
Toh 680 / 889Not Started

Essence of Sukhāvatī


བདེ་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ། · bde ldan gyi snying po/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 681Not Started

The Web of Lotuses, the Root Tantra of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་པདྨ་དྲ་བ། · spyan ras gzigs kyi rtsa rgyud pad+ma dra ba/
avalokiteśvarapadmajāla­mūlatantrarāja

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi rtsa ba'i rgyud kyi rgyal po pad+ma dra ba zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvara­padmajāla­mūlatantrarājanāma
 • [Note: our translation follows the Tibetan, as the Sanskrit word order is dubious.]
 • 觀自在根本續王蓮華網
Translation not Started
Toh 682 / 901Not Started

The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ། · don yod zhags pa'i snying po'i mdo/
amoghapāśahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 683Not Started

The Incantation, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i snying po'i gzungs/
amoghapāśahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśahṛdayanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 684Not Started

The Incantation, The Questions of Nārāyaṇa


སྲེད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · sred med kyi bus zhus pa'i gzungs/
nārāyaṇaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • sred med kyi bus zhus pa 'phags pa sgyu ma chen mo rnam par rgyal ba thob par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • nārāyaṇaparipṛcchārya­mahāmāyāvijayavāhinī­nāmadhāraṇī
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, Lhasa, or Urga Kangyurs.]
Translation not Started
Toh 685Not Started

The Incantation of Nāgadatta, The Essence of the Nāgas


ཀླུ་བྱིན་པའི་གཟུངས་ཀླུའི་སྙིང་པོ། · klu byin pa'i gzungs klu'i snying po/
nāgadattadhāraṇīnāgahṛdaya

Title variants

 • klu byin pa'i gzungs klu'i snying po zhes bya ba/
 • nāgadattadhāraṇīnāgahṛdayanāma
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, Lhasa, or Urga Kangyurs.]
Translation not Started
Toh 686In progress

The King of Detailed Procedures for Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ། · don yod zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po/
amoghapāśakalpa

Title variants

 • 'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po/
 • āryāmoghapāśakalparājā
 • 不空羂索神變真言經
Translation in progress
Toh 687 / 903Not Started

The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i phar phyin drug yongs rdzogs kyi gzungs/
amoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūrakanāma­dhāraṇī
 • [Note: title translated following the Tibetan. The Sanskrit's placement of ṣaṭ is questionable.]
 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­nāmadhāraṇī
 • [Note: translated following the Tibetan. Skt. placement of ṣaṭ is questionable.]
Translation not Started
Toh 688 / 902Not Started

Incantation of the Ten Grounds


ས་བཅུ་པའི་གཟུངས། · sa bcu pa'i gzungs/
daśabhūmidhāraṇī
Translation not Started
Toh 689Not Started

Procedures for the King of Practices of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་ག་ · don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga
amoghapāśakalparājavidhināma

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga zhes bya ba/
 • āryāmoghapāśakalparājavidhināma
Translation not Started
Toh 690Not Started

Detailed Procedures for the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ལག་སྟོང་མིག་སྟོང་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ། · spyan ras gzigs lag stong mig stong gi cho ga zhib mo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • byang chub sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug lag pa stong dang mig stong dang ldan pa'i cho ga zhib mo/
 • 千手千眼觀世音菩薩詳軌(千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)
Translation not Started
Toh 691 / 897Not Started

The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གཟུངས། · spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed, Avalokiteśvara
 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • 千手千眼觀世音菩薩陀羅尼(千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)
Translation not Started
Toh 692 / 898Not Started

The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yid bzhin 'khor lo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 693 / 899Not Started

The Incantation of the Eleven Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs/
avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī
 • The Incantation of the Eleven-Faced Avalokiteśvara
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 694Not Started

The Incantation, The Essence of the Spell of Eleven-Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིགས་སྔགས་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i rigs sngags snying po'i gzungs/
mukhaikādaśa­vidyāmantra­hṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa zhal bcu gcig pa'i rigs sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamukhaikādaśa­vidyāmantrahṛdaya­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 695 / 911Not Started

The Essence of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། · spyan ras gzigs kyi snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/
 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/
Translation not Started
Toh 696 / 910Not Started

The Incantation of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs kyi gzungs/
avalokiteśvaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 697 / 905Not Started

The Incantation of Nīlakaṇṭha


ནཱི་ལ་ཀཎྛའི་གཟུངས། · nI la kaN+Tha'i gzungs/
nīlakaṇṭhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 698 / 908Not Started

The Incantation, Undeterred Through Compassion


སྙིང་རྗེས་མི་བཤོལ་བའི་གཟུངས། · snying rjes mi bshol ba'i gzungs/
karuṇānāvṛttadhāraṇī

Title variants

 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī
 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 699 / 904Not Started

The Incantation of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · kun tu bzang po'i gzungs/
samantabhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī
 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 700Not Started

The Practice of Lokeśvara


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྟོག་པ། · 'jig rten dbang phyug gi rtog pa/
lokeśvarakalpa
Translation not Started
Toh 701Not Started

The Lotus Diadem Tantra


པདྨ་ཅོད་པན་རྒྱུད། · pad+ma cod pan rgyud/
padmamukuṭatantra

Title variants

 • pad+ma cod pan zhes bya ba'i rgyud/
 • padmamukuṭatantranāma
Translation not Started
Toh 702Not Started

The Lion's Roar Tantra


སེངྒེ་སྒྲའི་རྒྱུད། · seng+ge sgra'i rgyud/
siṃhanādatantra

Title variants

 • seng ge sgra'i rgyud ces bya ba/
 • siṃhanādatantranāma
Translation not Started
Toh 703Not Started

The Incantation, the Lion's Roar of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs seng+ge sgra'i gzungs/
avalokiteśvarāyasiṃhanādadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvarāyasiṃha­nāda­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 704Not Started

The Incantation, the Lion's Roar


སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས། · seng ge sgra'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 705 / 900Not Started

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 706Not Started

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 707 / 919Not Started

Incantation for a Beautiful Slender Physique


ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་མཛེས་ཀྱི་གཟུངས། · lus kyi dbyibs mdzes kyi gzungs/
ruciraṅgayaṣṭidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaruciraṅgayaṣṭināmadhāraṇī
 • rucirāṅgayaṣṭidhāraṇī
 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryarucirāṅgayaṣṭināmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 708 / 928Not Started

Aparājitā, who Grants Fearlessness


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། · gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa/
abhayapradāparājitā

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā
 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā
Translation not Started
Toh 709 / 978Not Started

The Great Awareness of Aparājitā


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ། · gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mahāvidyāparājita
Translation not Started
Toh 710 / 930Not Started

The Incantation Known as “The Thousandfold”


སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • stong 'gyur gyi gzungs/
 • The Incantation “The Thousandfold”
Translation not Started
Toh 711 / 1042Not Started

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 712 / 1043Not Started

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 713 / 1044Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 714 / 1045Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 715 / 1046Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 716 / 1047Not Started

The Incantation, Training in the Three Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 717 / 1048Not Started

The Incantation for Not Forgetting


མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། · mi brjed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 718 / 1037Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa'i gzungs/
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 719 / 1038Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa'i gzungs/
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 720 / 1041Not Started

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 721 / 98Not Started

The Sūtra Teaching the Array of the Buddhafields


སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མདོ། · sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa'i mdo/
buddhakṣetravyūhanirdeśasūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs shing sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa kun tu ston pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhānasattvāvalokena buddhakṣetravyūha­nirdeśa­nāmamahāyānasūtra
 • The Sūtra, The Array of the Buddhafields
 • sarvatathāgatādhiṣṭhāna­sattvāvalokena buddha­kṣetranirdeśanavyūha­mahāyānasūtra
 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs shing sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa kun tu ston pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarvatathāgatādhiṣṭhāna­sattvāvalokena buddhakṣetra­nirdeśanavyūha­nāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 722 / 812 / 1094Not Started

The Prayer from the Practice of Avalokiteśvara that is like the Wish-Fulfilling Jewel


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ། · spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/
 • spyan ras gzigs yid bzhin gyi nor bu'i rtog las smon lam 'byung ba/
 • A Prayer from the Practice of Avalokiteśvara, who is the Wish-Fulfilling Jewel
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/
 • spyan ras gzigs yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba/
 • A Prayer from the Practice of Avalokiteśvara, who is the Wish-Fulfilling Jewel
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba
Translation not Started
Toh 723Not Started

A Summary of the Benefits of the Incantation of Avalokitśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས། · spyan ras gzigs kyi gzungs phan yon mdor bsdus/
mahākāruṇikāvalokiteśvara­dhāraṇī anuśaṃsāsahitā sūtrāt saṃgrahitā

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug thugs rje chen po'i gzungs phan yon mdor bsdus pa zhes bya ba/
 • mahākāruṇika­nāmāryāvalokiteśvara­dhāraṇī anuśaṃsāsahitā sūtrāt saṃgrahitā
 • [Note: the translation of the title here follows the Tibetan. The Sanskrit is dubious.]
Translation not Started
Toh 724Not Started

The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses


རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ། · ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po/
āryatārāmūlakalpa

Title variants

 • ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po/ byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byam las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba/
 • ūrdhvajaṭāmahākalpo mahābodhisattva­vikurvāṇapaṭalavistarād bhagavatyārya­tārāmūlakalpo nāma
 • lhag par smos pa'i phreng ba/
 • 上向髻大儀軌
Translation not Started
Toh 725 / 909In progress

The Incantation, Mother of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yum gyi gzungs/
avalokiteśvaramātādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī
 • spyan ras gzigs yum gi gzungs/
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 726In progress

The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities


སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། · sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i rgyud/
tārāviśvakarmabhavatantra

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud/
 • sarvatathāgata­mātṛtārāviśvakarmabhava­tantranāma
Translation in progress
Toh 727 / 745 / 1000In progress

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • [Note: this text appears to be identical to Toh 727 earlier in the same volume, but is added at the end of volume 94 in late Degé printings only, not in Degé par phud.]
 • rje btsun 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
Translation in progress
Toh 728In progress

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tāradevīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • lha mo sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
Translation in progress
Toh 729 / 1001In progress

The Incantation of Tārā


སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/
 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/
Translation in progress
Toh 730 / 1002In progress

The Incantation, Tārā's Own Promise


སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs/
tārāsvapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī
 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 731Published

Tārā Who Protects from the Eight Dangers


སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པ། · sgrol ma ’jigs pa brgyad las skyob pa
*Tārāṣṭa­ghora­tāraṇī

Summary

In this sūtra, the goddess Tārā warns the gods of the desire realm about the miseries of saṃsāra and offers a pithy Dharma teaching to free them from harm. Tārā begins by vividly portraying the various kinds of suffering endured by beings in each of the six realms of saṃsāra and then points out the futility of reciting mantras without maintaining pure conduct. She goes on to encourage the listeners to engage in virtue, which puts an end to saṃsāra, and she bestows on them an incantation (dhāraṇī) that will help them to achieve this goal. The gods then commend Tārā for her instruction, praise her qualities, and request her divine protection. Finally, the Buddha enjoins his audience to read and practice Tārā’s teaching and share it with others.

Title variants

 • ’phags ma sgrol ma ’jigs pa brgyad las skyob pa’i mdo
 • The Noble Sūtra “Tārā Who Protects from the Eight Dangers”
 • *Ārya­tārāṣṭa­ghora­tāraṇī­sūtra
 • འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ།
Toh 732 / 992Not Started

The Incantation of Yaśovatī


གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས། · grags ldan ma'i gzungs/
yaśovatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī
 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī
Translation not Started
Toh 733 / 906Not Started

The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī
Translation not Started
Toh 734 / 968Not Started

Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer


ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། · phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba/
vijayavatīnāmapratyaṅgirā

Title variants

 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā
 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can/
 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā
Translation not Started
Toh 735 / 994Not Started

The Sūtra of Parṇaśabarī


པརྞ་ཤ་བ་རིའི་མདོ། · par+Na sha ba ri'i mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa par+Na+Na sha ba ri'i mdo/
 • 'phags pa par+Na sha ba ri'i mdo/
Translation not Started
Toh 736 / 995Published

The Dhāraṇī of Parṇaśavarī


རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས། · ri khrod lo ma gyon ma’i gzungs
Parṇa­śavarī­dhāraṇī

Summary

The Dhāraṇī of Parṇaśavarī is a short incantation dedicated to the piśācī Parṇaśavarī, who is renowned in Buddhist lore for her power to cure disease, avert epidemics, pacify strife, and otherwise protect those who recite her dhāraṇī from any obstacles they may face.

Title variants

 • འཕགས་མ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
 • ’phags ma ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba’i gzungs
 • The Noble Dhāraṇī of Parṇaśavarī
 • Ārya­parṇa­śavarī­nāma­dhāraṇī
 • ri khrod lo ma gyon ma’i gzungs/
 • parṇa­śabarī­dhāraṇī
 • ’phags ma ri khrod lo ma gyon pa’i gzungs/
 • ārya­parṇa­śabari­dhāraṇī
Toh 737 / 960Not Started

The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful


ཕྱིར་ཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyir zlog pa stobs can gyi gzungs/
balavatī pratyaṅgirā

Title variants

 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā
 • zlog pa stobs can gyi gzungs/
 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā
Translation not Started
Toh 738 / 1092Not Started

Praise to the Goddess Sarasvatī


ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
 • In Praise of Sarasvatī
 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
Translation not Started
Toh 739 / 193Published

The Prophecy of Śrī Mahādevī


ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ། · lha mo chen mo dpal lung bstan pa
Śrī­mahā­devī­vyākaraṇa

Summary

This sūtra recounts an event that took place in the buddha realm of Sukhāvatī. The discourse commences with Buddha Śākyamuni relating to Bodhisattva Avalokiteśvara the benefits of reciting the various names of Śrī Mahādevī. The Buddha describes how Śrī Mahādevī acquired virtue and other spiritual accomplishments through the practice of venerating numerous tathāgatas and gives an account of the prophecy in which her future enlightenment was foretold by all the buddhas she venerated. The Buddha then lists the one hundred and eight blessed names of Śrī Mahādevī to be recited by the faithful. The sūtra ends with Buddha Śākyamuni giving a dhāraṇī and a brief explanation on the benefits of reciting the names of Śrī Mahādevī, namely the eradication of all negative circumstances and the accumulation of merit and happiness.

Title variants

 • འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ།
 • ’phags pa lha mo chen mo dpal lung bstan pa
 • The Noble Prophecy of Śrī Mahādevī
 • Ārya­śrī­mahā­devī­vyākaraṇa
Toh 740 / 1005Not Started

The Sūtra of Mahālakṣmī


དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ། · dpal chen mo'i mdo/
mahālakṣmīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra
 • āryamahāśrīyaḥsūtra
 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra
Translation not Started
Toh 741 / 1006Not Started

The Twelve Names of Śrī Mahādevī


དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ། · dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 742 / 1036Not Started

The Spell for Attaining the Supreme


མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སྔགས། · mchog thob pa'i rig sngags/
agravidyāmantra

Title variants

 • [no Sanskrit title]
 • 'phags pa mchog thob pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 743 / 1009Not Started

The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma


ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvakarmāvaraṇaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 744Not Started

The Tantra of Vajrapātāla


རྡོ་རྗེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད། · rdo rje sa 'og gi rgyud/
vajrapātālatantra

Title variants

 • 'phags pa rdo rje sa 'og gi rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • āryavajrapātālanāmatantrarāja
Translation not Started
Toh 744aNot Started

Vajrapātāla, The Great Sovereign Tantra of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་ · phyag na rdo rje'i rgyud kyi rgyal po chen po rdo rje sa 'og
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phyag na rdo rje'i rgyud kyi rgyal po chen po rdo rje sa 'og ces bya ba/
 • [Note: not in Toh. This brief text appears in Degé with this title in the colophon but no initial title. It may simply be an addendum to the previous text.]
Translation not Started
Toh 745 / 727 / 1000In progress

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • [Note: this text appears to be identical to Toh 727 earlier in the same volume, but is added at the end of volume 94 in late Degé printings only, not in Degé par phud.]
 • rje btsun 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
Translation in progress
Toh 746Not Started

The Great Tantra of Supreme Knowledge


རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ། · rig pa mchog gi rgyud chen po/
vidyottamamahātantra

Title variants

 • 'phags pa rig pa mchog gi rgyud chen po/
 • āryavidyottamamahātantra
Translation not Started
Toh 747Published

The Bhūta­ḍāmara Tantra


འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་རྒྱུད། · ’byung po ’dul ba’i rgyud
Bhūta­ḍāmara­tantram

Summary

The Bhūtaḍāmara Tantra is a Buddhist esoteric manual on magic and exorcism. The instructions on ritual practices that constitute its main subject matter are intended to give the practitioner mastery over worldly divinities and spirits. Since the ultimate controller of such beings is Vajrapāṇi in his form of Bhūtaḍāmara, the “Tamer of Spirits,” it is Vajrapāṇi himself who delivers this tantra in response to a request from Śiva. Notwithstanding this esoteric origin, this tantra was compiled anonymously around the seventh or eighth century ᴄᴇ, introducing for the first time the cult of its titular deity. Apart from a few short ritual manuals (sādhana), this tantra remains the only major work dedicated solely to Bhūtaḍāmara.

Title variants

 • འབྱུང་པོ་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
 • ’byung po ’dul ba zhes bya ba’i rgyud kyi rgyal po chen po
 • The Great Sovereign Bhūtaḍāmara Tantra
 • Bhūta­ḍāmara­mahā­tantra­rājaḥ
 • bhūta­ḍāmara­mahā­tantra­rāja­nāma
Toh 748 / 948Not Started

The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpa­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī
 • lag na rdo rje gos sngon can gyi gzungs/
 • nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpadhāraṇī
 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 749 / 950Not Started

The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra


ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པ། · lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
Translation not Started
Toh 750 / 949In progress

The Incantation of Vajravidāraṇā


རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje rnam 'joms kyi gzungs/
vajravidāraṇādhāraṇī

Title variants

 • rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī
 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 751 / 946Not Started

The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru


རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
mahāvajrameru­śikharakūṭāgāradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
 • rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • mahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
 • 'phags pa rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
Translation not Started
Toh 752 / 954Not Started

The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire


རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་གཟུངས། · rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed gzungs/
vajrājitānalapramohanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī
 • rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed kyi gzungs/
 • 'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 753 / 955Not Started

The Incantation, Unimpeded Minute Vajras


རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་མེད་གཟུངས། · rdo rje phra mo thogs med gzungs/
vajrasūkṣmāpratihatā dhāraṇī

Title variants

 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī
 • rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs/
 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 754 / 951Not Started

The Essence of the Ten Vajrapāṇis


ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བཅུའི་སྙིང་པོ། · lag na rdo rje bcu'i snying po/
daśavajrapāṇihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya
 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya
Translation not Started
Toh 755 / 957Not Started

The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta


བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞི་པའི་གཟུངས། · bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa'i gzungs/
kuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭayanāma­dhāraṇī
Translation not Started
Toh 756Not Started

The Mantra Praising the Wrathful King Bhurkuṃkūṭa


སྨེ་བརྩེགས་བསྟོད་སྔགས། · sme brtsegs bstod sngags/
krodhabhurkuṃkūṭarājastotramantra

Title variants

 • khro bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags/
Translation not Started
Toh 757 / 947In progress

The Sūtra of Great Strength


སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ། · stobs po che'i mdo/
mahābalasūtra

Title variants

 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 758Not Started

The Practice of the Tantra of Vajraśṛṅkhala


རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པ། · rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa/
vajraśṛṅkhalatantrakalpa

Title variants

 • 'phags ma rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa/
 • āryavajraśṛṅkhalatantrakalpa
Translation not Started
Toh 759 / 964Not Started

The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa


རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཀླུའི་དམ་ཚིག་ · rdo rje mchu klu'i dam tshig
vajratuṇḍanāgasamaya

Title variants

 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig/
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya
 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya
Translation not Started
Toh 760 / 965Not Started

The Incantation of Vajralohatuṇḍa


རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · rdo rje gnam lcags mchu'i gzungs/
vajralohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī
 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 761Not Started

The Incantation of Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs/
lohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryalohatuṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 762Not Started

The Incantation of Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs/
lohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lcags kyi mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryalohatuṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 763 / 966Not Started

Black Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ། · lcags mchu nag po/
kṛṣṇāyauṣṭha

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu nag po/
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha
 • 'phags pa lcags mchu nag po
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha
Translation not Started
Toh 764 / 970Not Started

The Incantation of Maṇibhadra


ནོར་བཟང་གི་གཟུངས། · nor bzang gi gzungs/
maṇibhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī
 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 765Not Started

The Practice of the Yakṣa Maṇibhadra


གནོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་བཟང་པོའི་རྟོག་པ། · gnod sbyin nor bu'i bzang po'i rtog pa/
maṇibhadrayakṣasenakalpa
Translation not Started
Toh 766Not Started

Practice of the Sublime Dancer, Chief of the Army of Yakṣas


སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་བརྟག་པ། · sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa/
yakṣasenāpatinartakaparakalpa

Title variants

 • gnod sbyin gyi sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa/
 • mahāyakṣasenapātinartakaparakalpa
Translation not Started
Toh 767Not Started

Tantra of the Supreme Dancer of the Yakṣas


གནོད་སྦྱིན་གར་མཁན་མཆོག་གྱི་རྒྱུད། · gnod sbyin gar mkhan mchog gyi rgyud/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 768 / 973Not Started

The Incantation of Jambhalaśrī


གནོད་འཛིན་དཔལ་གྱི་གཟུངས། · gnod 'dzin dpal gyi gzungs/
jambhalaśrīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajaṃbhalaśrīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajambhalaśrīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 769 / 971Not Started

The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra


གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བདེ་བྱེད། · gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed/
kāruṇikāryajambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba/
 • kāruṇikārya­jambhalajalendra­suśaṅkara­nāmadhāraṇī
 • kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­dhāraṇī
 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba
 • kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­nāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has kāruṇikasyārya­jambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī]
Translation not Started
Toh 770Not Started

The Extant Practice of Jambhalajalendra


གནོད་གནས་དབང་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རྟོག་པ། · gnod gnas dbang po ji ltar byung ba'i rtog pa/
jambhalajalendrayathālabdhakalpa

Title variants

 • 'phags pa gnod gnas dbang po ci ltar byung ba'i rtog pa zhes bya ba/
 • āryajambhalajalendra­yathālabdhakalpanāma
Translation not Started
Toh 771 / 972Not Started

The Hundred and Eight Names of Jambhala


གནོད་འཛིན་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
jambhalanāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam
 • jambhalanāmāṣṭaśataka
 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 772 / 907Not Started

The Incantation of Mekhalā


མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས། · me kha la'i gzungs/
mekhalādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalānāmadhāraṇī
 • mekhaladhāraṇī
 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 773 / 969Not Started

Mahāśvāsa, King of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ། · rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 774 / 539e / 1074Not Started

The Incantation of the Polished Jewel


རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the sixth.]
 • The Incantation, Polished Jewels
 • rin po che bdar ba'i gzungs/
 • The Incantation, Polished Jewels
Translation not Started
Toh 775 / 1075Not Started

The Incantation for Circumambulation


བསྐོར་བའི་གཟུངས། · bskor ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 776 / 1076Not Started

The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels


དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། · dkon mchog gi rten la bskor ba'i gzungs/
pradakṣināratnatrayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣināratna­trayanāmadhāraṇī
 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣinā­ratnatraya­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 777 / 1011Not Started

Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། · yon yongs su sbyong ba/
dakṣiṇāpariśodhanī

Title variants

 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma
 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma
Translation not Started
Toh 778 / 1012Not Started

The Incantation for Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · yon yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 779 / 1049Not Started

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 780 / 1031Not Started

Incantation for Acquiring a Hundred Garments


གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · gos brgya thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • The Incantation for Acquiring a Hundred Garments
Translation not Started
Toh 781 / 1032Not Started

The Incantation for Making People Joyful


མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · mi dga' bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 782 / 1013Not Started

The Incantation for the Purification of All Evil Destinies


ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 783 / 1060Not Started

The Incantation for Assuaging Tumors


སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས། · skran zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 784 / 1021Not Started

The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders


མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས། · ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 785 / 1022Not Started

The Incantation for Calming Hatred


སྡང་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdang ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi ba zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 786 / 1023Not Started

The Incantation for Calming Sin


སྡིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · sdig pa rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • sdig pa zhi byed gzungs/
 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 787 / 1025Not Started

The Incantation for Calming Wrath


ཁྲོ་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khro ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/
 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 788 / 1026Not Started

The Incantation for Calming the Enraged


ཁྲོས་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khros pa zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/
 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 789 / 1027Not Started

The Incantation for Forceful Words


ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས། · tshig btsan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 790 / 1028Not Started

The Incantation for Self-Protection


བདག་བསྲུང་བའི་གཟུངས། · bdag bsrung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bdag srung ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 791 / 1033Not Started

The Incantation for Attractiveness


ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས། · yid du 'ong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa yid du 'ong ba/
 • 'phags pa yid du 'ong ba zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 792 / 1034Not Started

The Incantation for a Pleasant Voice


མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས། · mgrin pa snyan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 793 / 1029Not Started

The Incantation for Accomplishing Goals


དོན་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · don grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • don thams cad grub pa'i gzungs/
 • don thams cad 'grub pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 794 / 1030Not Started

The Incantation for Accomplishing Actions


ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · las grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 795 / 1051Not Started

The Incantation that Assuages Poison


དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · dug zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 796 / 1035Not Started

The Incantation for Release from Bondage


བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གཟུངས། · bcings pa las grol ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 797 / 1053Not Started

The Incantation for Intimidating Demons


བདུད་སྐྲག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · bdud skrag par byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/
 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 798 / 1054Not Started

The Incantation for Treating Wounds


རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rma 'byor bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/
 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 799 / 1055Not Started

The Incantation that Assuages the Pain of Burns


མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 800 / 1056Not Started

The Mantra that Dispels Bile Diseases


མཁྲིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སྔགས། · mkhris pa'i nad sel ba'i sngags/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 801 / 1057Not Started

The Incantation that Dispels Phlegm Diseases


བད་ཀན་སེལ་བའི་གཟུངས། · bad kan sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/
 • bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 802 / 1058Not Started

The Incantation that Dispels Phthisis


ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས། · k+Sha ya'i nad sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 803 / 1050Not Started

The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin


རིམས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གཟུངས། · rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rims dang srog chags kyis mi tshugs pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 804 / 1082Not Started

Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity


ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་སྦྱིན་པར་གཏང་བའི་གཟུངས། · lus kyi zag pa sbyin par gtang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lus kyi zag pa sbyin par btang ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 805In progress

The Tantra, The Questions of Subāhu


དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད། · dpung bzang gis zhus pa'i rgyud/
subāhuparipṛcchātantra

Title variants

 • 'phags pa dpung bzang gis zhus pa zhes bya ba'i rgyud/
 • āryasubāhuparipṛcchānāmatantra
Translation in progress
Toh 806Not Started

Tantra of the Procedures Common to All Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ཆོ་གའི་རྒྱུད། · dkyil 'khor spyi'i cho ga'i rgyud/
sarvamaṇḍala­sāmānyavidhīnāṃ guhyatantram

Title variants

 • dkyil 'khor thams cad kyi spyi'i cho ga gsang ba'i rgyud/
Translation not Started
Toh 807Not Started

The Section on Propitiation Rituals [in the Great Tantra, Susiddhikara]


སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · sgrub pa'i thabs rim par phye ba/
susiddhikaramahā­tantra­sādhanopāyikapaṭala

Title variants

 • legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba/
Translation not Started
Toh 808Not Started

The Section on the Higher States of Meditative Absorption


བསམ་གཏན་གྱི་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba/
dhyānottarapaṭalakrama
Translation not Started

Action tantras

This, the lowest of the three classes of outer tantra, constitutes the largest group of tantras in the Kangyur, with 308 titles. Tantras of this class emphasize external purity and ritual, and are often aimed at the obtaining of “ordinary” siddhi, or powers, to subdue enemies and obstacles, attain wealth and other worldly goals (although with the aim of helping beings). The approach to the deity is one of subservience.

The first 303 titles in this group (Toh 502-804) are classified as the Individual Kriyatantras (bya ba so so’i rgyud), and are divided into three principal and four other families:

I. The Tathāgata family (Toh 502-673), divided into 8 sections:

(a) 41 works featuring the principal deity of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi tso bo, Toh 502-542), including the Medicine Buddha (Toh 504-505); sūtras and incantations centered on other buddhas (Toh 510-513), and on dependent origination and its mantra (Toh 519-521); two essentialised Prajñāpāramitā works (Toh 530-531), the second being the famous “Heart Sūtra;” the 108 names of the Buddha (Toh 532); and incantations of Buddha Śākyamuni and Vairocana (Toh 533-534).

(b) 10 works on the “Turner of the Wheel” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi ’khor los sgyur ba, Toh 543-552), all centered on Manjuśrī and starting with the important Manjuśrīmūlatantra (Toh 543).

(c) 37 works on the “Mother” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi yum, Toh 553-589), many of them on the Prajñāpāramitā (Toh 553-554, 576-581, and 583), but also including the three Suvarṇaprabhā works (Toh 555-557), works related to the Pañcarakṣā (Five Proctresses, Toh 558-563 and 587-588), and a series of incantations said to carry the essence of some well-known Mahāyāna sūtras such as the Gaṇḍavyūha and Laṅkāvatāra (Toh 583-586 and 589).

(d) 13 works on the Uṣṇīṣa of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi gtsug tor, Toh 590-603), mostly centered on incantations of the deities Uṣṇīṣasitātapatrā (Toh 590-593) and Uṣṇīṣavijayā, male and female (Toh 594-600), but also including incantations related to stūpas (Toh 601 and 602).

(e) 10 works on the wrathful male and female deities of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi khro bo khro mo, Toh 604-613).

(f) 20 works on the “messenger goddesses” of the Tathāgata family (gshegs rigs kyi pho nya mo, Toh 614-633), many of which focus on the protection from ill health, diseases, and epidemics, including a duplicate of the Mahāsūtra “Entering the City of Vaiśali” (Vaiśālipraveśamahāsūtra), Toh 628.

(g) 19 works on bodhisattvas “who are included in the Tathāgata family” (de bzhin gshegs pa’i rigs su bsdu ba, Toh 634-652), comprising texts on the 108 names of all the eight principal bodhisattvas (Toh 634-642) as well as works for removing obstacles, and incantations to help trainee bodhisattvas develop the qualities they need (Toh 650 and 651).

(h) 21 works “on gods of the pure places and so forth” (gnas gtsang ma’i lha la sogs pa, Toh 653-673), including two more of the Mahāsūtras (Toh 653 and 656), duplicates of the Mahāmeghasūtra (Toh 657) and a related work (Toh 658), and works centered on various wealth and protector deities (Toh 660-673).


II. The Padma family (Toh 674-742), divided into 5 sections:

(a) 6 works featuring the principal deity of the family (rigs kyi tso bo, Toh 674-680), in the forms of Amitāyus (Toh 673A-676), and Amitābha and his buddhafield (Toh 674-680).

(b) 43 works on the “Turner of the Wheel” of the family (rigs kyi ’khor los sgyur ba, Toh 681-723), a large majority centered on Avalokiteśvara in his various forms.

(c) 9 works on the “Mother” of the family (rigs kyi yum, Toh 724-732), all focussing on forms of Tāra.

(d) 4 works on the wrathful male and female deities of the family (rigs kyi khro bo khro mo, Toh 733-736), centered on Hayagrīva (Toh 733), Pratyaṅgirā (Toh 734), and the “Leaf-clad” goddess of the wilderness, Parṇaśabarī (Toh 735 and 736), sometimes considered to be a form of Tāra.

(e) 6 works on the male and female attendant deities of the family (rigs kyi bka’ nyan pho mo, Toh 737-742), including works on Pratyaṅgirā (Toh 737), Sarasvatī (Toh 738), and Mahādevī (Toh 738-741).


III. The Vajra family (Toh 743-763), also divided into 5 sections:

(a) 1 work featuring the principal deity of the family (rigs kyi tso bo), an incantation of Akṣobhya (Toh 743).

(b) 7 works on the lord of the family (rigs kyi bdag po, Toh 744 and 746-751), all featuring different forms of Vajrapāṇi, including the Bhūtaḍāmara Tantra (Toh 747), as well as the Incantation of Vajravidāraṇā (Toh 750) and its explanatory tantra (Toh 751).

An eighth work, Toh 745, the Hundred and Eight Names of Tāra, was added to the end of volume 94 in later printings of the Degé Kangyur, and presumably belongs to section II (c) above.

(c) 1 work on the “Mother” of the family (rigs kyi yum), an incantation of Vajrājitānalapramohanī (Toh 751).

(d) 3 works on the wrathful male and female deities of the family (rigs kyi khro bo khro mo, Toh 753-755), brief incantations related to Vajravidāraṇā (Toh 753), the names of ten forms of Vajrapāṇi (Toh 754), and the deity Kuṇḍalyamṛta (Toh 755).

(e) 8 works on the male and female messenger and attendant deities of the family (rigs kyi pho nya dang bka’ nyan pho mo, Toh 756-763), including works centered on the deities Bhurkuṃkūṭa (sme ba brtsegs pa, Toh 756), Mahābala (Toh 757), Vajraśṛṅkhala (Toh 758), Vajratuṇḍa (Toh 759), and Lohatuṇḍa (Toh 760-763).


IV. The Wealth-god family (nor can gyi rigs, Toh 764-771), comprising 8 works on yakṣa wealth-gods including Maṇibhadra (Toh 764-765) and Jambhala (Toh 768-771).

V. The Increase family (rgyas pa’i rigs), here represented by a single work, the Incantation of Mekhalā (Toh 772).

VI. The Worldly family (’jig rten pa’i rigs), also represented by a single work, Mahāśvāsa, King of Spells (Toh 773).

VII. Some miscellaneous brief incantations (phyogs ma brtags pa’i gzungs phran ’ga’ zhig, Toh 774-804), a series of 31 incantations for specific purposes such as circumambulating (Toh 775-776), purifying offerings (Toh 777-778), prostrations (Toh 779), treating problems of disease, poison, burns, and infections (Toh 783-4 and 798-803), pacifying hatred, anger, and sin (Toh 785-789), escaping from bondage (Toh 796) intimidating demons (Toh 797), finding clothes (Toh 780), being attractive or having a pleasant voice (Toh 791-2), being successful (Toh 793-4), making people happy (Toh 781), and purifying all the lower realms (Toh 782).

Finally, the last four works in this Action tantra section (Toh 805-808) are classified as General Tantras, containing systematic instructions on meditation and ritual applicable in general to different Action tantra practices. The best known is probably the Tantra of the Questions of Subāhu (Toh 805, not to be confused with the Sūtra of the Questions of Subāhu, Toh 70).


Bookmarks