The Chapter on Mañjuśrī’s Magical Display

Kangyur volume 46, F.244.b

མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་སོ་སོ་ཅི་རིག་པར་ཆོས་སྟོན་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཡང་དག་ཕུལ་ལོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་འདི་བསྟན་པ་ན། འཁོར་དེ་ལས་ལྷའི་བུ་བརྒྱད་སྟོང་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་སྟོང་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་འདི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་བུ་འོད་མང་པོས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་གི་ཕྱིར་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་པས་ཅི་ཁྱོད་དགའ་བར་འགྱུར་རམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གང་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ན་སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་ཅི་དགའ་བ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཡོད་དམ། ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཡང་མེད། ཁོང་ཁྲོ་བ་ཡང་མེད་ན་དེ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དེའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇམ་དཔལ་ཡང་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། དེ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁོ་བོ་དགའ་བར་འགྱུར་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ལྷའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བྲག་ཅ་ནི་སྒྲ་སྙན་པ་དང་། མི་སྙན་པ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། ཁོང་ཁྲོ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྲག་ཅའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་འཇམ་དཔལ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། དེ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁོ་བོ་དགའ་བར་འགྱུར་དུ་ཅི་ཡོད།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-334#UT22084-046-003-334