Degé Kangyur volume 46, F.254.b

ཀྱི་སེམས་ཀྱང་མི་འདོར་བའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཟད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་སེམས་དང་། ཁྲོ་བ་དང་། ཐ་བ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོ་ག་མི་འདོར་བའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ནམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གང་གི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པའི་ཆོས་དེ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལེ་ལོ་སྤང་བའི་ཕྱིར། བརྩོན་འགྲུས་གཅེས་པ་ཡང་མི་འདོར་བ་ནའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ནམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་ཤེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་བསམ་གཏན་བྱེད་པ་ནའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ནམ་རྒྱུ་བ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ། སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤོང་བའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ན་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ནམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མཐོང་བ་ནའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རྗེ་ལ་གནས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ནམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ནའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-354#UT22084-046-003-354