The Chapter on Mañjuśrī’s Magical Display

Kangyur volume 46, F.249.a

།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་མཐོང་ངམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཐོང་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་དེའི་ཚེ་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་བཅིང་བ་དམ་པོས་བཅིངས་ཏེ། སའི་སྟེང་དུ་ལྟུང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་བསམས་པ་དང་། བདག་ནི་བཅིང་བ་དམ་པོས་བཅིངས་སོ། །​བདག་ནི་བཅིང་བ་དམ་པོས་བཅིངས་སོ་ཞེས་སྒྲ་འབྱིན་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་བཅིང་བ་འདི་བས་ཆེས་དམ་པའི་འཆིང་བ་གཞན་ཡོད་དེ། དེས་ཁྱོད་རྟག་ཏུ་བཅིངས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །​དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་འཆིང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་འཆིང་བ་དང་། སྲེད་པ་དང་ལྟ་བའི་འཆིང་བ་སྟེ། སྡིག་ཅན་འདི་ནི་འཆིང་བ་འདི་བས་ཆེས་དམ་པའི་འཆིང་བ་དམ་པོ་གཞན་ཡིན་ཏེ། དེས་ཁྱོད་རྟག་ཏུ་བཅིངས་ཀྱང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །​བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཐོང་ཤིག་དང་བདག་གི་གནས་སུ་འགྲོའོ། །​ཡང་བདུད་ཀྱི་ལས་མི་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་དགོས་ན་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་བཏང་། བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བར་ཆད་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་གང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བདུད་བྱེད་དུ་གཞུག་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའོ། །​གང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད་པ་འདི་ནི་ངོ་མཚར་མ་ཡིན་ཏེ། གང་བདུད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བྱེད་པ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་ངོ་མཚར་ཏོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་དེའི་ཚེ་གང་སྡིག་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འདུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་བྱིན་གྱི་རླབས་དེ་ལྟ་བུའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །​དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཁོ་བོ་ལ་དྲིས་ཤིག་དང་ཁོ་བོས་དྲིས་པ་ལུང་བསྟན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་རངས་པར་བྱའོ་ཞེས་ཚིག་དེ་སྐད་སྨྲས་སོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-343#UT22084-046-003-343