Degé Kangyur volume 46, F.246.b

པ་མ་ཡིན་པའོ། །​སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་ལྡན་པའི་བསྡུ་བ་ནི་ལེགས་པའོ། །​སེམས་ཅན་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་ཐབས་དང་མི་ལྡན་པར་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་སྟོན་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚོལ་བ་ནི་ལེགས་པའོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་མི་འཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཤེས་པས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་ལེགས་པའོ། །​ང་རྒྱལ་གྱིས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​མཛའ་བ་བརྟན་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །​ངན་པ་དང་བཤེས་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྟེན་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །​མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​སྡིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་མི་སྤྱོད་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །​སྡིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ལྷའི་བུ་དམིགས་པ་ཅན་གྱི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​སྟོང་པ་ཉིད་སྨྲ་བའི་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ནི་ལེགས་པའོ། །​འཇིག་རྟེན་རྒྱང་ཕན་པའི་གཏམ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ནི་ལེགས་པའོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བས་དད་པས་བྱིན་པ་སྤྱད་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་ཐོབ་པ་དང་། བཀུར་སྟི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལེགས་པའོ། །​ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པར་ཤེས་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྟོན་པ་ཙམ་དུ་ཕངས་པར་འཛིན་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་གིས་རྙེད་པས་འཚོ་བ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་པའི་རྙེད་པ་ནི་ལེགས་པའོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་ཇི་ཙམ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་དང་འགལ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཇི་ཙམ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་དང་འཐུན་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པའོ། །​ལྷའི་བུས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-338#UT22084-046-003-338