Degé Kangyur volume 46, F.10.b

སྟེ། ལོ་ལེགས་ཤིང་ཉམས་དགྱེས་ལ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དང་། མིས་གཏམས་པ་ལགས་ན། ལྷ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱེད་རང་རང་གི་རྒྱལ་སྲིད་དག་ཆོས་ཀྱིས་གྱིས་ཤིག །​ཆོས་མ་ཡིན་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཁྱེད་སྲོག་ཆགས་མ་གསོད་ཅིག །​མ་བྱིན་པར་མ་ལེན་ཅིག །​འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​བརྫུན་དུ་མ་སྨྲ་ཤིག །​ཕྲ་མ་མ་ཟེར་ཅིག །​ངག་རྩུབ་པོ་མ་སྨྲ་ཤིག །​ཚིག་ཀྱལ་པ་མ་སྨྲ་ཤིག །​བརྣབ་སེམས་ཅན་དུ་མ་གྱུར་ཅིག །​གནོད་སེམས་ཅན་དུ་མ་གྱུར་ཅིག །​ལོག་པར་ལྟ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​སྲོག་གཅོད་པ་ལ་བྱམས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །​ལོག་པར་ལྟ་བ་ཅན་གྱི་བར་ལ་བྱམས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །​ངའི་ཡུལ་དུ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་འབྱུང་ད་རེ། ཆོས་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་པ་ལ་བྱམས་པར་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་ལྟར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱེད་དོ། །​ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱས་ནས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་འགྲོའོ། །​ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོང་ནས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་ལོ། །​རྒལ་ནས་ཀྱང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ལེགས་པར་འགྲོ་སྟེ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོའོ། །​སྔ་མ་བཞིན་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱེད་དོ། །​ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱས་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་འགྲོའོ། །​བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོང་ནས། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་ལོ། །​རྒལ་ནས་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་འོངས་ནས་བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱི་སྒོའི་སྟེང་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ནི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །​འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html?part=UT22084-046-001-4080#UT22084-046-001-4080