The Play in Full

Kangyur volume 46, folio 40b

ནད་ཀྱིས་གནོད་པར་གྱུར་པ་དང་། མིག་གི་ནད་དམ། རྣ་བའི་ནད་དམ། སྣའི་ནད་དམ། ལྕེའི་ནད་དམ། མཆུའི་ནད་དམ། སོའི་ནད་དམ། ལྐོག་མའི་ནད་དམ། ཤུ་བའམ། འབྲས་སམ། མཛེའམ། ཤ་བཀྲའམ། སྐེམ་པའམ། བརྗེད་བྱེད་དམ། རིམས་སམ། ལྦ་བ་འམ། ཕོལ་མིག་གམ། མེ་དབལ་ལམ། རྐང་ཤུ་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མས། ལག་པ་གཡས་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིང་། རང་རང་གི་གནས་སུ་འདོང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཐ་ན་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྩྭ་ཉག་མ་འགའ་ཞིག་ས་ལས་བླངས་ཏེ་སེམས་ཅན་ནད་པ་དག་ལ་བྱིན་ཡང་དེ་དག་དེ་བླངས་མ་ཐག་ཏུ་ནད་མེད་ཅིང་ཉམས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དེས་བདག་གི་ལྟོ་གཡས་པར་བལྟས་པ་དེའི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མའི་རུམ་ན་འདུག་པ་དེ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་གདོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་མཐོང་ནས་ཚིམ་ཞིང་མགུ་ལ་ཡི་རངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་དགའ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མའི་རུམ་ན་གནས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལྷའི་རོལ་མོ་སིལ་སྙན་གྱི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཆར་ནི་དུས་བཞིན་དུ་འབབ། རླུང་ནི་དུས་བཞིན་དུ་ལྡང་། དུས་དང་སྐར་མ་དག་ཀྱང་དུས་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཞིང་འཕོ་བར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་ལ་འཁྲུག་པ་མེད་ཅིང་དགྲ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དེ་ན་ཤཱཀྱའི་རིགས་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟ་ཞིང་འཐུང་། དགའ་ཞིང་རྩེ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་དོ། །སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་གཏོང་། བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་བྱེད་དེ། ཟླ་བ་བཞི་འདས་པའི་དུས་སྟོན་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགའ་བའི་མཆོག་གིས་རྩེ་ཞིང་བདེ་བར་གནས་པས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡང་ཚངས་པའི་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ལས་བཏང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ན་གནས་པ་བཞིན་


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html#source-link-79