Degé Kangyur volume 44, F.293.b

དང་བ། ཧ་ཅང་གྲང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཧ་ཅང་དྲོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ། ཆུ་དྲི་མ་མེད་པ། པད་མ་འདབ་མ་བརྒྱ་པ་ཁ་བྱེ་བ་ཡོད་པ། ངོགས་ཤིང་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། མེ་ཏོག་བཀྲམ་པས་ཆུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྫིང་བུ་དེ་དག་ན་ལྷའི་བུ་དེ་དག་ལྷའི་བུ་མོ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་བསྐོར་ནས་ཆུ་ལ་རྩེ་བ་རྗེས་སུ་མྱོང་ཞིང་བདེ་བར་གནས་སོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ན་དེ་དག་གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་གྱི་གམ་ཡོ་ན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐིག་ལེས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྣོད་མངོན་པར་འགྲུབ་སྟེ། ལྷའི་བུ་དེ་དག་སྣོད་དེ་དག་འདོད་པ་ན་མེ་ཏོག་ཀུན་ད་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། ཁ་བ་ལྟ་བུ་དང་། དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་ཁ་ཟས་མངོན་པར་འགྲུབ་བོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་གཅིག་ལ་ཟ་བ་ན། གང་གིས་ཁ་ཅིག་གི་ཁམ་བླངས་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུར་གྱུར། ཁ་ཅིག་གི་ཁམ་བླངས་པ་ནི་ཁ་དོག་སེར་པོ་དང་། སྔོན་པོ་དང་། དཀར་པོར་གྱུར་ཏེ། ཁ་དོག་གཅིག་ཏུ་འདྲ་བར་ཁ་དོག་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་གཅིག་པ་དེ་དག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དེ་དག་ལས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་འབྱུང་སྟེ། དེ་ནི་དེ་དག་གི་སྦྱིན་པ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བལྟ་སྟེ། གང་གིས་སྔར་སྦྱིན་པ་བྱིན་ལ་ཕྱིས་འགྱོད་པར་གྱུར་པའི་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་དེའི་ཟས་ཁ་དོག་ངན་པར་འགྲུབ་བོ། །​གང་གིས་སྔར་སྦྱིན་པ་བྱིན་ལ་ཕྱིས་བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པའི་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་དེའི་ཟས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཁ་དོག་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་འགྲུབ་སྟེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་ཀྱི་ལྷའི་རིས་དེ་ན་ཤི་རི་ཤ་ཀ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཡལ་ག་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། ཤིང་བརྒྱ་སྟོང་སྣ་ཚོགས་སྟུག་པ། སྟུག་པོའི་མཐོངས་ན་ཤེལ་ལྟར་དྲི་མ་མེད་པའི་རྡོ་ལེབ་ཤིན་ཏུ་ཕྱི་བདར་བྱས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞི་ཞིང་དབང་པོ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཐུབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བསྟེན་པ་ཡོད་དེ། དེ་ན་འདོད་པའི་ལོངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh93.html?part=UT22084-044-014-432#UT22084-044-014-432