Degé Kangyur volume 44, F.288.a

ཕྲེང་ཐོགས་ཀྱི་ལྷའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་རིག་གོ །​དེ་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་ཕྲེང་ཐོགས་ཀྱི་ལྷའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་ན་ཕ་དང་མ་འདུས་པ་མཐོང་ནས་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཏོ། །​ཕྲེང་བ་ཐོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་གཉིས་ཀྱི་དབང་པོ་གཉིས་སྤྲོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་མི་བཞིན་ནོ། །​དེ་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཤིང་དགའ་བ་ཙམ་གྱིས་ནོན་པས་འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི་དེ་དག་ཁུ་བ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལྷ་དེ་དག་ནི་ལྷ་མོས་མངལ་ན་ཞག་བདུན་དུ་འཛིན་ཏོ། །​ཞག་བདུན་འདས་ནས་དཀུ་གཡས་པ་ནས་འབྱུང་ངོ་། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་དེའི་མངལ་ནས་བྱུང་ནས་ལྷའི་མེ་ཏོག་དྲི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་མཆོག་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བརྒྱུས་པའི་ཕྲེང་བ་བྲང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེའི་ཕྲེང་བ་དྲི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པའི་ངད་རླུང་གིས་བདས་ནས་ཕྱོགས་ཀུན་དུ་དཔག་ཚད་ཙམ་དུ་འགྲོའོ། །​ཕྲེང་བ་དེ་ལ་ཁ་དོག་བདུན་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཀར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། སྔོན་པོ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། རྨ་དང་། པད་མ་རཱ་ག་ལས་ལྷག་པ་སྟེ། བལྟ་ན་སྡུག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དེ་དག་དེ་མ་ཤི་བར་དུ་མ་རྙིས་པར་ཐོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ཕྲེང་ཐོགས་ཞེས་བྱའོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཕྲེང་ཐོགས་ཀྱི་ལྷ་དེ་དག་གི་གནས་དེ་ན་ཤིང་ལྗོན་པ་ཧ་ཅང་ཡང་མི་རིང་། ཧ་ཅང་ཡང་མི་ཐུང་བ་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཡང་མི་སྐྱུར། ཧ་ཅང་ཡང་མི་མངར་ལ་བདུད་རྩི་དང་འདྲ་བའི་རོ་བྲོ་བ་མང་པོ་བཟང་པོ་ལྷའི་རོ་བྲོ་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོད་དོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཤིང་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་དེ་དག་གི་ཚད་ནི་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་ཙམ་མོ། །​དེ་དག་གི་ནང་ནས་ལྷ་རྣམས་གང་དང་གང་ཟ་བར་འདོད་པའི་ཟས་དེ་དང་དེ་དེ་དག་ལ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ། ལྷ་དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་ཟ་བར་ལྟའི། ཁམ་གྱིས་ཟ་བའི་ཟས་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལྷ་དེ་དག་གིས་ཕྱོགས་ནི་རབ་ཏུ་རྣོ་བའི་ཚེར་མའི་བག་མེད་པ། མེ་ཏོག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ནེའུ་གསིང་གིས་ཁེབས་པ། གསེར་དང་དངུལ་གྱི་ཕྲེང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། ཡིད་ཙམ་སེར་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བའོ། །​དྲང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh93.html?part=UT22084-044-014-421#UT22084-044-014-421