Degé Kangyur volume 101, F.261.a

བྷ་དྲེ་སུ་བྷ་དྲེ། ཙནྡྲེ་ཙནྡྲེ། སུ་ཙནྡྲེ་སུ་ཙནྡྲེ། ཙནྡྲ་ཀི་ར་ཎེ། ཙནྡྲ་བ་ཏི། ཏེ་ཛོ་བ་ཏི། ཡ་ཤོ་བ་ཏི། དྷརྨ་བ་ཏི། བྲཧྨ་བ་ཏི། སརྦ་ཀླེ་ཤ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི། སརྦ་ཨརྠ་པྲ་ཤ་མ་ནི། པ་ར་མཱརྠ་སཱ་དྷ་ནི། ཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། བཱ་ག་བི་ཤྭ་དྷ་ནི། མ་ནཿསྃ་ཤྭ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟར་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་འདི་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་བཀླགས་ན་དེའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས་སྐྱེ་བདུན་གྱི་བར་དུ་དེ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེས་ཤིང་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེ་དག་དང་གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།​། །​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh916.html?part=UT22084-056-009-128#UT22084-056-009-128