Degé Kangyur volume 27, F.2.a

ན་དེ་དག་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །​ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས། དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བདག་ནི་བར་ཆད་མི་བྱེད་དོ། །​ཀཽ་ཤི་ཀ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཀཽ་ཤི་ཀ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཟུགས་ནི་མི་རྟག་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ། །​གཟུགས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་ཞི་བ་དང་དབེན་པ་དང་ནད་དང་ཤུ་བ་དང་ཟུག་རྔུ་དང་སྡིག་པ་དང་ན་བ་དང་དགྲ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། མི་བརྟན་པ་དང་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་འགོ་བའི་ནད་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་དང་བདག་གི་མེད་པ་དང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ་དང་། གནོད་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མི་རྟག་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་ཞི་བ་དང་དབེན་པ་དང་ནད་དང་ཤུ་བ་དང་ཟུག་རྔུ་དང་སྡིག་པ་དང་ན་བ་དང་དགྲ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། མི་བརྟན་པ་དང་འཇིག་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་འགོ་བའི་ནད་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་དང་བདག་གི་མེད་པ་དང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ་དང་། གནོད་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མིག་ནི་མི་རྟག་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ། །​མིག་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་། ཞི་བ་དང་དབེན་པ་དང་ནད་དང་ཤུ་བ་དང་ཟུག་རྔུ་དང་སྡིག་པ་དང་ན་བ་དང་དགྲ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7379#UT22084-026-001-7379