Degé Kangyur volume 28, F.375.b

བྱུང་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་ཐོས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་སྒྲ་དེ་ཐོས་ནས། དགའ་མགུ་ཡིད་རངས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ནས། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ས་ཕྱོགས་དེ་བྱི་དོར་བྱས་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པ་ཡང་བཏིང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལ་སྩོགས་པ་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་བླ་གོས་ལུས་ལས་ཕུད་དེ་སྟན་གང་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་འདུག་སྟེ། ཆོས་འཆད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟན་དེར་བླ་གོས་ལྔ་བརྒྱ་སྟན་དུ་བཏིང་ངོ་། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ། ས་ཕྱོགས་དེ་ཆག་ཆག་གདབ་པའི་ཕྱིར་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཆུ་བཙལ་ན། ས་ཕྱོགས་དེ་ཆག་ཆག་གདབ་པའི་ཆུ་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་ཅི་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ཆུ་མ་རྙེད་ནས། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་། སེམས་གཞན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་། མཆོད་པ་དེ་ཡང་ངན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཆུ་དེ་མེད་པ་བྱས་པས་ཆུ་མ་རྙེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །​འོ་ན་བདག་གི་ལུས་ཕུག་སྟེ། ས་ཕྱོགས་འདི་ཁྲག་གིས་ཆག་ཆག་གདབ་བོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ས་ཕྱོགས་འདི་ནི་རྡུལ་ཆེ་སྟེ། རྡུལ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པའི་ལུས་ལ་མ་རུང་བར་གྱུར་ན། བདག་གི་ལུས་ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། བདག་གི་ལུས་དོན་མེད་པར་ཆུད་ཟོས་པ་བས་འདི་ལྟར་བྱས་ན་བདག་གི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8909#UT22084-026-001-8909